СПІВВІДНОШЕННЯ СИСТЕМИ ПРАВА ТА СИСТЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА

  • Р. Г. Галюк
Ключові слова: система права, система законодавства, держава, галузь права

Анотація

Проблема співвідношення системи права та системи законодавства є актуальною, оскільки дуже часто відбувається підміна понять. Так, незважаючи на те, що система права та система законодавства є близькими за змістом поняттями, вони мають суттєві відмінності.

Посилання

1. Основы теории права и государства в вопросах и ответах : [учеб. пособие] / А.С. Васильев, В.В. Иванов, А.И. Миколаенко и др. - Х. : Одиссей, 2003. - 360 с.
2. Кузьменко О.В. «Системный взгляд» на систему права / О.В. Кузьменко // Известия высших учебных заведений. Серия «Правоведение». - 2003. - № 3. - С. 4-11.
3. Риженко Ю.М. Система права та система законодавства: проблеми співвідношення / Ю.М. Ри-женко // Держава і право : зб. наук. праць / редкол. : Ю.С. Шемшученко (голова), І.О. Кресіна та ін. -К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2008. - Вип. 42. - С. 132-133.
4. Теорія держави і права. Академічний курс : [підручник] / за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 688 с.
5. Система советского права и перспективы ее развития : матер. «круглого стола» журнала «Советское государство и право» // Советское государство и право. - 1982. - № 6. - С. 96-101 ; Система советского права и перспективы ее развития : матер. «круглого стола» журнала «Советское государство и право» - 1982. - № 7. - С. 93-104.
6. Общая теория государства и права. Академический курс : в 2 т. / под ред. М.Н. Марченко. - М. : Зерцало, 1998- . - Т. 2 : Теория права. - 1998. - 394 с.
7. Основы теории права и государства в вопросах и ответах : [учеб. пособие] / А.С. Васильев, В.В. Иванов, А.И. Миколаенко и др. - Х. : Одиссей, 2003. - 360 с.
8. Хамнуев Ю.Г. О существующих определениях термина «законодательство» в отечественном правоведении / Ю.Г. Хамнуев [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1124979.
9. Байтин М.И. Соотношение отрасли права и отрасли законодательства / М.И. Байтин, Д.Е. Петров // Известия высших учебных заведений. Серия «Правоведение». - 2004. - № 4. - С. 40.
10. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс) : [учебник] / О.Ф. Скакун. -Х. : Эспада, 2005. - 320 с.
11. Плавич В.П. Проблеми входження України до європейського правового простору / В.П. Пла-вич // Юридична Україна. - 2003. - № 5. - С. 24-27.
12. Скакун О.Ф. Современные подходы к понятию законодательства / О.Ф. Скакун // Держава і право : зб. наук. праць / редкол. : Ю.С. Шемшученко (голова), І.О. Кресіна та ін. - К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2001. - Вип. 11. - С. 4.
13. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. -№ 30. - Ст. 141.
14. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміна «законодавство») від 9 липня 1998 р. № 12-рп/98 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 32. - Ст. 59.
Опубліковано
2020-10-29