ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ ПІД ЧАС ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ НА СЛУЖБУ ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ

  • В. О. Хома
  • Е. С. Молдован
Ключові слова: мотиви, мотивація, мотиваційні фактори, Державна фіскальна служба України, система компенсаторів

Анотація

У статті наведено основні підходи до розуміння мотивації в сучасній українській науці. Окреслено особливості трудової діяльності у сфері державної служби, серед яких увагу зосереджено на значній кількості демотиваційних факторів. Запропоновано для ефективного процесу мотивації кандидатів на посади в системі органів ДФС України поєднувати як основні «внутрішні» мотиви, так і «зовнішні», зумовлені специфікою функціонування ДФС України.

Посилання

1. Бабенко А.Г. Мотивація праці державних службовців / А.Г. Бабенко, О.Л. Тичина // Проблемы материальной культуры: экономические науки. - 2012. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/46056/05-Babenko.pdf?sequence=1.
2. Бондар В.Д. Соціологічне дослідження мотивації праці державних службовців Рівненської області / В.Д. Бондар // Наукові записки. Серія «Культура і соціальні комунікації». - 2012. -Вип. 3. - С. 134-141.
3. Дзвінчук Д. Особливості діяльності керівника органу влади щодо мотивації державного службовця / Д. Дзвінчук // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. - 2011. -№4 (54). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://economic-vistnic.stu.cn.ua/tmppdf/624.pdf.
4. Ідеальний держслужбовець очима українців: міф чи реальність? [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://reforms.in.ua/ua/news/idealnyy-derzhsluzhbovec-ochyma-ukrayinciv-mif-chy-realnist.
5. Конституція України : закон [прийн. Верх. Радою України 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР] [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
6. Лаврищева М.В. Розвиток мотивації трудової діяльності державних службовців / М.В. Лаври-щева // Державне будівництво. - 2014. - № 2. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2014-2/doc/3Z03.pdf.
7. Лютий Ю.М. Удосконалення мотивації праці державних службовців [Електронний ресурс] / Ю.М. Лютий. - Режим доступу : http://dsfa.mybb3.net/viewtopic.php?t=152.
8. Малімон Л.Я. Психологічний аналіз когнітивного, емоційного та поведінкового компонентів мотивації професійної діяльності державних службовців / Л.Я.Малімон, І.В. Глова // Організаційна психологія. Економічна психологія. - 2015. - № 1. - С. 96-110. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ophep_2015_1_12.
9. Про державну службу : закон [прийн. Верх. Радою України від 10 грудня 2015 р. № 889-УШ] [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19.
10. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби : постанова [прийн. Каб. Міністрів України 25 березня 2016 р. № 246] [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-п/paran10#n10.
11. Щегорцева В.М. Управління персоналом публічної служби: теорія мотивації / В.М. Щегорцева // Актуальні проблеми державного управління. - 2012. - № 2 (42). - С. 344-349.
12. Щегорцова В.М. Управління мотивацією праці державних службовців в органах виконавчої влади України / В.М. Щегорцова // Актуальні проблеми державного управління. - 2011. -№ 2(40). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2011-2/doc/5/05.pdf.
Опубліковано
2020-10-29