Нормативні засади правопорядку у сфері національної безпеки України

  • О. О. Пучков
Ключові слова: нормативні засади, правове регулювання, правовий порядок, безпека, національна безпека, класифікація

Анотація

Статтю присвячено дослідженню нормативних засад правопорядку у сфері національної безпеки України. Проведено аналіз існуючих класифікацій нормативно-правових актів, що регулюють відносини в зазначеній сфері. Запропоновано власну класифікацію законодавчих актів залежно від сутніс-ного змісту документа та кола суспільних відносин, які він регулює.

Посилання

1. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве / С.С. Алексеев. - М. : Юридическая литература, 1966. - 187 с.
2. Бобылев А.И. Теоретические проблемы правового регулирования / А.И. Бобылев // Право и политика. - 2002. - № 8. - С. 10-16.
3. Ваньчук І.Д. Поняття й сутнісні ознаки правового регулювання суспільних відносин: сучасний погляд / І.Д. Ваньчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». -2015. - Вип. 32. - Т. 1. - С. 7-10.
4. Висновки і рекомендації щодо внесення змін до Закону України «Про основи національної безпеки України» // Офіційний веб-сайт Національного інституту стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.niss.gov.Ua/articles/1775/http://westudents.com.ua/glavy/52398-31-zavdannya-zakonodavstva-pro-natsonalnu-bezpeku-.html.
5. Гильмуллина Д.А. Правовые основы национальной безопасности Российской Федерации / Д.А. Гильмуллина, И.В. Чикенёва [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-osnovy-natsionalnoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii.pdf.
6. Гусарєв В.Д. Юридическая деонтология (основы юридической деятельности) : [учеб. пособие] / В.Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров. - К. : Знание, 2005. - 655 c.
7. Дюрягин И.Я. Право и управление / И.Я. Дюрягин. - М. : Юридическая литература, 1981. -168 с.
8. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 червня 2003 р. № 964-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15.
9. Залужный А.Г. Правовое регулирование в сфере национальной безопасности: теоретический аспект / А.Г. Залужный, В.В. Данилейко // Современное право. - 2010. - № 4. - С. 5-12.
10. Кардашова И.Б. Обеспечение национальной безопасности МВД России : [монография] / И.Б. Кардашова. - М. : ВНИИ МВД России, 2007. - 258 с.
11. Кашанина Т.В. Соотношение централизованного и децентрализованного правового регулирования / Т.В. Кашанина // Правоведение. - 1991. - № 4. - С. 54-64.
12. Ківалова Т.С. До питання про поняття і складові методу правового регулювання / Т.С. Ківало-ва, Г.Є. Смелянець // Актуальні проблеми держави і права. - 2003. - Вип. 21. - С. 33-38.
13. Резнікова О.О. Концептуальні засади розвитку системи забезпечення національної безпеки України: аналітична доповідь / О.О. Резнікова, В.Ю. Цюкало, В.О. Паливода, С.В. Дрьомов, С.В. Сьо-мін. - К. : НІСД, 2015. - 58 с.
14. Кормич Б.А. Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України : [монографія] / Б.А. Кормич. - О. : Юридична література, 2003. - 472 с.
15. Кормич Б.А. Роль правового регулювання у функціонуванні сучасних моделей національної та міжнародної безпеки / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / за ред. С.В. Ківалова. - О. : Фенікс, 2011. - Вип. 12-18. - С. 56-64.
16. Ліпкан В.А. Національна безпека України : [навч. посібник] / В.А. Ліпкан. - 2-е вид. - К. : КНТ, 2009. - 576 с.
17. Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве / А.В. Малько. - М. : Юристь, 2004. - 250 с.
18. Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений / Ю.Г. Ткаченко. - М. : Юридическая литература, 1980. - 176 с.
19. Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике / А.Ф. Черданцев. - Екатеринбург : Наука, 1993. - 189 с.
20. Шопіна І.М. Щодо концептуальних підходів до визначення поняття правового регулювання / І.М. Шопіна // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 1055-1061.
21. Шундиков К.В. Механизм правового регулирования / К.В. Шундиков. - Саратов : Изд-во Саратовской гос. академии права, 2001. - 102 с. ; Субочев В.В. Законные интересы как неотъемлемый компонент механизма правового регулирования / В.В. Субочев // Право и политика. - 2007. -№ 2. - С. 13-19.
22. Явич Л.С. Проблемы правового регулирования советских общественных отношений / Л.С. Явич. - М. : Госюриздат, 1961. - 172 с.
Опубліковано
2020-10-29