ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ УМИСНИХ ВБИВСТВ, ВЧИНЕНИХ СПЕЦІАЛЬНИМИ СУБ’ЄКТАМИ

  • Г. О. Ганова
Ключові слова: умисне вбивство, співучасть, група осіб за попередньою змовою, спеціальний суб'єкт

Анотація

У статті проаналізовано деякі проблеми кваліфікації умисного вбивства, вчиненого в співучасті спеціальним суб’єктом кримінального правопорушення. Досліджуються питання кваліфікації дій учасника злочинної групи, який був фактичним виконавцем убивства, проте не мав юридичних ознак спеціального суб’єкта кримінального правопорушення. Визначаються особливості кваліфікації умисного вбивства начальника або іншої особи, яка виконує обов’язки з військової служби (частина 5 статті 404 Кримінального кодексу України), вчиненого в співучасті.

Посилання

1. Статистична звітність Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vr.ks.court.gov.ua/sud2105/statzvit/statzvitpivricha2015/.
2. Сигеле С. Преступная толпа. Опыт коллективной психологии / С. Сигеле. – М. : Академический проект, 2011. – 128 с.
3. Павлов В. Субъект преступления / В. Павлов – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 318 с.
4. Лейкина Н. Личность преступника и уголовная ответственность / Н. Лейкина. – Ленинград : ЛГУ, 1968. – 128 с.
5. Литвин О. Злочини проти життя : [навч. посібник] / О. Литвин. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2002. – 232 с.
6. Красиков А. Ответственность за убийство по российскому уголовному праву : [учеб. пособие] / А. Красиков. – Саратов : Саратовский гос. ун-т, 1999. – 124 с.
7. Остапенко Л. Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом’якшуючих обставинах : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Л. Остапенко ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 17 с.
8. Глухарева Л. Уголовная ответственность за детоубийство / Л. Глухарева. – М. : РИО ВЮЗИ, 1974. – 57 с.
9. Лукичев О. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика детоубийства : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / О. Лукичев ; Санкт-Петербургская академия МВД России. – СПб., 1997. – 23 с.
10. Кримінальне право України. Загальна частина : [підручник] / [Ю. Баулін, В. Борисов, Л. Кривоченко та ін.] ; за ред. В. Сташиса, В. Тація. – 3-є вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 416 с.
11. Хавронюк М. Військові злочини: коментар законодавства / М. Хавронюк, С. Дячук, М. Мельник. – К. : А.С.К., 2003. – 272 с.
12. Туркот М. Військова службова особа як суб’єкт злочину, передбаченого ст. 423 КК України / М. Туркот // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 11(53). – С. 58–65.
13. Про військовий обов’язок і військову службу : Закон України від 25 березня 1992 р. № 2232-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12.
14. Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України : Закон України від 24 березня 1999 р. № 548-XIV (станом на 13 червня 2012 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/548-14.
15. Про Положення про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України : Указ Президента України від 5 квітня 1994 р. № 139/94 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/139/94.
16. Про затвердження Інструкції про порядок і умови утримання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців : Наказ Міністерства оборони України від 26 вересня 2013 р. № 656[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1775-13?test=XX7M
fyrCSgkyOAUIZihUsC3XHI4NYs80msh8Ie6.
Опубліковано
2020-05-09