ПОНЯТТЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

  • Т. С. Ківалова
Ключові слова: цивільне законодавство України

Анотація

Із здобуттям незалежності Україна почала розбудову демократичної правової держави, формування громадянського суспільства, у центрі уваги якого –людина, захист її законних інтересів та задоволення потреб: всебічне забезпечення прав і свобод людини є найвищою соціальною цінністю, що закріплено в Конституції України.
Виголошення курсу на розбудову правової держави означає, що Україна не лише приймає на себе обов’язок визнавати природні права людини, але й має забезпечувати реалізацію цих прав і свобод

Посилання

1. Белякова А.М. Возмещение причиненного вреда. Отдельные вопросы.– М.: МГУ, 1972. – 104 с.
2. Боброва Д.В. Права граждан на возмещение вреда. – К.: КГУ, 1990. – 120 с.
3. Загорулько А.И. Обязательства по возмещению вреда, причиненного субъектами гражданского права. – Харьков: Консум, 1996. – 112 с.
4. Малеин Н.С. Возмещение вреда, причиненного личности. – М.: Юрид. лит. 1965.– 229 с.
5. Маслов В.Ф. Обязательства из причинения вреда: Учеб. пособие. – Харьков, 1961. – 103 с.
6. Русу С.Д. Делікти в цивільному праві України: Навчальний посібник. – Хмельницький:Вид&во НАПВУ, 2001. – 164 с.
7. Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве: Учебное пособие. – Л.: Изд. Ленінгр. ун&та, 1983. – 152 с.
8. Шиминова М.А. Компенсация вреда гражданам. Гражданско&правовое регулирование. – М.:Наука, 1979. – 184 с.
9. Яичков К.К. Права, возникающие в связи с потерей здоровья. – М.: Наука, 1964. – 168 с.
10. Цивільний кодекс УСРР: Затверджений постановою ЦВК УСРР від 16 грудня 1922 // ЗУУСРР. – 1922.– № 55. – Ст. 780.
11. Ландкоф С.Н. Основи цивільного права. – К.: Радянська школа, 1948.
12. Цивільний кодекс Української РСР. Затверджений законом УРСР від 18 липня 1963 р. //Відомості Верховної Ради УРСР. – 1963.– № 30. – Ст. 463.
13. Цивільний кодекс Української РСР. Науково–практичний коментарій. Під ред. О.Н. Якименка, М.Й. Бару, М.В. Гордона. – К.: Політвидав України., 1971. – С. 424.
14. Цивільне право України: Підручник: У 2–х кн. Кн. 2 / Д.В. Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгертта інші; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 1999.
15. Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях.. – Х.: ТОВ “Одіссей», 2002.
16. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – Т.2.
17. Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. проф. А. Довгерта. – К.: Український центр правничих студій, 2000.
18. Цивільний кодекс України. Проект у редакції від 25 серпня 1996 р. // Українське право. –1996. – Число 2 (спецвипуск). – С. 32 – 523.
19. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У двох томах / За заг. ред.Я.М. Шевченко. – Т. 2. Особлива частина. – К.: «Ін Юре», 2003.
20. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. /Борисова В.І., Баранова Л.М., Жилінкова І.В. таін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо&Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер,2004. – Т. 2.
21. Цивільне право України: Навч. посібник / За ред. Р.О.Стефанчука. – К.: Наукова думка;Прецедент, 2004.
22. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання: Підручник / За ред.С.С. Бичкової. – К.: КНТ, 2006.
23. Цивільний кодекс України. Науково–практичний коментар. Видання третє, перероблене тадоповнене. / За ред. Є. О. Харитонова. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2006.
24. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України. Підручник. – Вид. 2, перероб. і доп. –К.: Істина, 2007.
25. Советское гражданское право. Ч. 2 / Под ред. В.Т. Смирнова, Ю.К. Толстого, А.К. Юрченко.– Л.: Изд&во Ленингр. ун&та, 1982.
Опубліковано
2020-10-29