ПРО ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАВОВІЙ НАУЦІ

  • В. О. Корнієнко
Ключові слова: правова держава, правова наука

Анотація

Питання, пов’язані з правовою державою, завжди викликають глибокий інтерес. Вони актуальні у сучасних умовах, адже ми живемо у країні, яка за Конституцією є правовою державою. З практичної точки зору дослідження явища правової держави може показати шлях, форми, методи, що їх доцільно використовувати в ситуації, яка складається при створенні правової держави
Україна

Посилання

1. Правовое государство, личность, законность (история идей и современность) / Под ред.В.С. Нерсесянца. – М.: Юристъ, 1997. – 147 с.
2. Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А. Василика. – М.: Юность, 1999. – 420 с.
3. Цицерон. О государстве. О законах. – М.: Юрлитинформ, 1998. – 198 с.
4. Алексеев С. С. Философия права: История и современность. Проблемы. Тенденции. Перспективы. – М.: Норма, 1999. – 412 с.
5. Монтескье Ш. О духе законов // Избр. произведения. – М., 1955. – 178 с.
6. Кант И. Метафизические начала учения о праве // Полн. собр. соч. в 4 т. – М., 1965. – Т. 4,ч. II. – 200 с.
7. Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М., Юрлитинформ, 1990. – 524 с.
8. Горбатенко В.П., Туренко В.В., Шкода В.В. Вступ до правової філософії. – К.: Істина, 2003. –223 с.
Опубліковано
2020-10-29