ДЕЯКІ СИСТЕМОУТВОРЮЮЧІ ДОМІНАНТИ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОВОГО МЕНТАЛІТЕТУ

  • Л. М. Бойко
Ключові слова: правовий імунітет

Анотація

За сучасних обставин, в умовах активної розбудови української державності дедалі більшої актуальності набуває питання виявлення власного культурно-цивілізаційного підґрунтя, лише опираючись на яке можливо виробити національну програму подальшого державно-правового розвитку, оскільки «необхідно знати, хто ми є, аби будувати державу, адекватну вдачі українського народу». Проте це зовсім не означає ігнорування досвіду світової спільноти з приводу наробіток у галузі політико-правової організації суспільства.Навпаки, як вбачається з існуючих досліджень, найбільш оптимальний варіант виходу українського суспільства з тривалої економіко-політичної кризи полягає в необхідності пошуку гармонійного, збалансованого синтезу власних, цивілізаційних засад і передового світового досвіду

Посилання

1. Основи етнодержавознавства: Підручник / За ред. Ю.І. Римаренка. – К.: Либідь, 1997.
2. Східнохристиянська цивілізаційна система та її місце у всесвітньо&історичному процесі //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – № 4.
3. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. – 2&е вид., перероб. і доп. – К.: Знання,2006.
4. Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення): Монографія. – К.: Либідь, 2001.
5. Федущак&Паславська А. Українські державотворчі традиції // Вісник Львів. ун&ту. – 2000. –№ 35. – (Сер.: Юридична).
6. Колесников М.П., Сахань О.М. Сучасна українська ментальність: сутність та особливості //Теорія і практика управління соціальними процесами. – 2005. – № 3.
7. Украинцы / Под ред. А.П. Пономарева, Н.С. Полищука. – М.: Наука, 2000
Опубліковано
2020-10-28