ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ТА ДУХОВЕНСТВА ЗА ПОЛЬСЬКОЇ ДОБИ В XIV–XVI ст.ст

  • М. А. Буга
Ключові слова: православна церковь, духовенство

Анотація

У теперішній час актуальність наукової розробки даної проблеми просто очевидна. Політико-правова дійсність сучасної Української держави спирається на міцне підґрунтя історичного буття нашого народу, тому поглиблення знань про правові явища минулого дає можливість виявити спадковість та неперервність правового розвитку на українських землях від найдавніших часів і до сучасності. А об’єктивне та повне дослідження подій вітчизняної історі неможливо без визначення ролі Церкви в розвитку духовної культури та моральності суспільства . У зв’язку з цим належний рівень дослідження драматичних подій української історії XIV–XVI ст.ст., коли наша держава була у складі Речі Посполитої, ролі духовенства в цих подіях та проблеми правового становища Православної Церкви дозволяє зрозуміти закономірності та особливості подальшого розвитку української державності й усього українського народу. Саме тому вивчення даної проблеми є надзвичайно цікавим та становить особливий інтерес як з історичного, так і з правового погляду.

Посилання

1. Федоренко Т.М. Історико&правові аспекти визначення права церкви епохи Київської Русі //Держава і право: Зб. наук. пр.– К.: Ін&т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,2001. – Вип. 10. – С. 103. – (Сер.: Юридичні і політичні науки).
2. Скрынников Р.Г. Государство и церковь на Руси XIV – XVI вв.: Подвижники русской церкви.– Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1991. – С. 5.
3. Історія держави і права України. Підручник: У 2 т. / За ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина,В.Д. Гончаренка / Кол. авт.: В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький та ін. – К.:Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – Т. 1. – С. 137.
4. Тымовский М., Кеневич Я., Хольцер Е. История Польши: Пер. с пол. – М.: Весь Мир, 2004. –С. 183.
5. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. – Л.: Світ,1996. – С. 51.
6. Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навч. посіб.: У 2 ч. / За ред. проф., д&раюрид. наук О.В. Сурилова. – О.: Астропринт, 1997. – Ч. 1. – 107 с.
7. Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навч. посіб. – 2&е вид., випр. і доп. – К.:Знання, КОО, 2000. – С. 169.
8. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій: Навч. посіб. –К.: Либідь, 1999. – С. 68.
9. Толстой М.В. История Русской церкви. – Сортавла: Изд&во Спасо&Преображенского монастыря, 1991. – С. 448.
Опубліковано
2020-10-28