КАБІНЕТИ НАУКОВО-СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЯК ПЕРШІ КРИМІНАЛІСТИЧНІ УСТАНОВИ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ ст

  • В. В. Комаха
Ключові слова: науково-слідча експертиза

Анотація

Україна була єдиною республікою в колишньому Радянському Союзі, в якій до початку Великої Вітчизняної війни 1941 р. успішно діяли засновані ще за часів Російської імперії перші державні багатопрофільні судово-експертні установи, які називалися «Кабінети науково-судової експертизи» і в яких проводилися дослідження доказів переважно криміналістичними методами. Аспектам
становлення криміналістичних установ – Кабінетів науково-судової експертизи, перші з яких почали діяти в Україні з 1914 р., у вітчизняних виданнях не приділено ще належної уваги. Актуальність теми статті зумовлена дослідженням вказаної теми на архівних і законодавчих матеріалах, а також матеріалах публікацій у вітчизняних виданнях переважно перших десятиріч ХХ ст.
Ознайомлення студентів юридичних навчальних закладів і працівників правоохоронних органів зі змістом статті буде сприяти підвищенню їхніх знань з історії становлення і розвитку вітчизняних криміналістичних установ.

Посилання

1. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. – М.: НОРМА, 1999. – 496 с.
2. Князев А. Необходимо расширить сеть криминалистических учреждений // Соц. законность.– 1941. – № 4. – С. 50&51.
3. Краткая записка прокурора Одесского окружного суда в Министерство юстиции от 24 ноября(7 декабря) 1912 р. с предложением о необходимости учреждения Кабинета научно-судебной экспертизы при прокуроре Одесской судебной палаты // РДІА. – Фонд 1405. – Оп. 532. –Спр. 131. – Арк. 45&50.
4. Криминалистика: Техника и тактика расследования преступлений. – М.: Юриздат НКЮСССР, 1938. – 540 с.
5. Митричев С.П. Задачи советской криминалистической экспертизы // Тр. первой науч. сессииВсесоюз. ин&та юрид. наук (27 января – 3 февраля 1939 г.). – М.: Юриздат НКЮ СССР, 1940.– С. 425&431.
6. Об учреждении Кабинета научно&судебной экспертизы: Закон, одобренный ГосударственнымСоветом и Государственною Думою 28 июня (11 июля) 1912 г. // Собр. узаконений и распоряжений правительства. – 1912. – Отд. 1. – № 142. – Ст. 1237.
7. Об учреждении кабинетов научно&судебной экспертизы в городах Москве, Киеве и Одессе:Закон, одобренный Государственным Советом и Государственною Думою 4(17) июля 1913 г.// Собр. узаконений и распоряжений правительства. – 1913. – Отд. 1. – № 158. – Ст. 1441.
8. Положение о кабинетах научно&судебной экспертизы: Постановление СНК УССР от 10 июля1923 г. // Собр. узаконений и распоряжений рабоче&крестьянского правительства Украины. –1923. – Отд. І. – № 26. – Ст. 384.
9. Положение о судоустройстве УССР: Утв. 2&й сессией ВУЦИКа ІХ созыва 23 октября 1925 г.// Собр. узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины. – 1925.– Отд. І. – № 92&93. – Ст. 522.
Опубліковано
2020-10-28