СІЛЬСЬКЕ ПРАВЛІННЯ В ЛІВОБЕРЕЖНИХ ГУБЕРНІЯХ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ ст.)

  • Н. В. Петровська
Ключові слова: сільске правління

Анотація

Скасування кріпацтва та взятий державою курс на розбудову органів місцевого громадського самоврядування обумовили створення на селі розгалуженого адміністративно-управлінського апарату. На рівні волості та сільських громад Російської імперії починають організовуватись розпорядчі (сходи) та виконавчі (правління) органи селянського самоврядування, що приводить до появи особливої системи управління селянами. Одним із ключових елементів цієї системи стало сільське правління.
Аналіз стану наукової розробки проблеми створення та діяльності органів сільського самоврядування дозволяє дійти висновку, що на сьогоднішній денпитання, пов’язані з функціонуванням сільських правлінь на теренах Наддніпрянської України, залишаються недостатньо висвітленими. Окремі аспекти діяльності сільських правлінь розглядались у працях А. Бондаревського, Л. Кучумової, О. Мельничук та А. Ващенко. Однак, як правило, у більшості випадків дослідники звертають увагу на цей інститут виключно у контексті
аналізу діяльності сільських старост, обмежуючись констатацією факту наявності поряд із старостою інших посадових осіб органів селянського самоврядування.

Посилання

1. Бондаревський А.В. Волосне управління та становище селян на Україні після реформи 1861 року.– К.: Вид&во АН УРСР, 1961. – 128 с.; Кучумова Л.И. Сельская община в России (вторая половина XIX в.). – М.: Знание, 1992. – 64 с.; Мельничук О.Ф. Адміністративний апарат та органи самоврядування на Поділлі у другій половині XIX століття: Дис. … канд. юрид. наук.– К., 2000; Ващенко А. Розбудова органів селянського громадського управління (законодавчий аспект) // Укр. селянин. – 2001. – № 2. – С. 65&69.
2. Мельничук О.Ф. Адміністративний апарат та органи самоврядування на Поділлі у другій половині XIX століття. – Вінниця: Велес, 2001. – С. 75.
3. Корчагова М.Н. Крестьянское самоуправление в России (ІХ – начало ХХ века): Учеб. пособие/ ГУУ. – М., 2001. – С. 12.
4. Див.: Вронский О. Крестьянская община на рубеже ХІХ – начало ХХ вв.: структура управления, поземельные отношения, правопорядок. – М., 1999; Ващенко А. Розбудова органів селянського громадського управління (законодавчий аспект) // Укр. селянин. – 2001. – № 2. –С. 67; Лохматова А. Інститут сільських писарів України в другій половині ХІХ ст. // Укр.селянин. – 2004. – № 8. – С. 95.
5. Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости // Российское законодательство. Х – ХХ вв. Тексты и комментарии: В 9 т. / Под общ. ред. и с предисл. О.И. Чистякова. – М.: Юрид. лит., 1984. – Т. 7. – С. 46.
6. Ващенко А. Розбудова органів селянського громадського управління (законодавчий аспект)// Укр. селянин. – 2001. – № 2. – С. 67.
7. Кучумова Л.И. Сельская община в России (вторая половина XIX в.). – М.: Знание, 1992. –С. 29.
8. Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости // Российское законодательство. Х – ХХ вв. Тексты и комментарии: В 9 т. / Под общ. ред. и с предисл. О.И. Чистякова. – М.: Юрид. лит., 1984. – Т. 7. – С. 49&50.
9. Там само. – С. 51.
10. Там само. – С. 62.
11. Бондаревський А.В. Волосне управління та становище селян на Україні після реформи 1861 року.– К.: Вид&во АН УРСР, 1961. – С. 40.
12. Державний архів Чернігівської області. – Ф. 350. – Оп. 1. – Спр. 89. – Арк. 8, 12, 16.
13. Труды Черниговского губернского комитета о нуждах сельскохозяйственной промышленности.– СПб., 1903. – Т. XLVII. – С. 253&254.
14. Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости // Российское законодательство. Х – ХХ вв. Тексты и комментарии: В 9 т. / Под общ. ред. и с предисл. О.И. Чистякова. – М.: Юрид. лит., 1984. – Т. 7. – С. 62.
15. Броневский Д.Д. Из служебных воспоминаний мирового посредника в Юго&Западном крае(1865 – 1866) // Русский архив. – 1893. – Кн. 3. – С. 507.
16. Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости // Российское законодательство. Х – ХХ вв. Тексты и комментарии: В 9 т. / Под общ. ред. и с предисл. О.И. Чистякова. – М.: Юрид. лит., 1984. – Т. 7. – С. 61&62.
17. Положение о земских участковых начальниках // ПСЗРИ. – Собр. 3&е. – Т. ІХ. – СПб., 1891.– № 6196.
Опубліковано
2020-10-28