ВПЛИВ РИМСЬКОГО ПРАВА НА СУЧАСНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ ЄВРОПИ

  • Н. А. Кєдрова
Ключові слова: римське право, правова система Європи

Анотація

Актуальність теми даного дослідження полягає в тому, що важливість знання римського права для юристів різних країн ніколи не ставилася під сумнів,оскільки римське право стало сполучною ланкою правової думки Стародавнього світу, середньовіччя та Нового часу і лягло основою більшості західноєвропейських правових систем.Значення римського права полягає також і в тому, що воно є необхідною складовою професійної освіти сучасного юриста, засобом підвищення його загальної освіти. Вивчення римського права дозволяє, з одного боку, сконцентрувати увагу на сутності права, з іншого – виявити в кожному юристі дух творчості, без чого не може бути права та правової науки.

Посилання

1. Казанцев Л.Н. Значение науки римского права // Университетские Известия. – К., 1893. –С. 11&12.
2. Штекгардт Р.А. Юридическая пропэдевтика. – СПб., 1843. – С. 315.
3. Крылов Н.И. Об историческом значении римского права в области наук юридических. – М.,1838. – С. 65.
4. Черниловский З.М. Введение к книге М. Баргощека «Римское право (понятия, термины,определения)». – М., 1989. – С. 11.
5. Крылов Н.И. Об историческом значении римского права в области наук юридических. – М.,1838. – С. 65.
6. Косарев А.И. Этапы рецепции римского права // Сов. гос. и право. – 1983. – № 7. – С. 123&127.
7. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 21. – С. 412.
8. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 3. – С. 63.
9. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 20. – С. 63&64.
10. Халфина P.O. Современный рынок: правила игры. – М., 1993. – С. 14.
11. Гражданское и торговое право капиталистических государств. – М., 1983. – Ч. 1. – С. 45.
12. Flippo T.Di. Mitchell FranMin and Roman Law // Telos. St. Luis.& 1986/1987. – № 70. – P. 14.
13. Давид Р. Основные правовые системы современности. – М., 1957. – С. 43.
14. Мильская Л.Т. Римское право и медиевистика. Средние века. – М., 1985. – Вып. 48. С. 373&374.
15. Митюков К.А. Курс римского права. – 2&е изд. – К., 1902. – С. 4
Опубліковано
2020-10-28