ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО КООПЕРАТИВНІ ТОВАРИСТВА У IV ДЕРЖАВНІЙ ДУМІ

  • Г. А. Волошкевич
Ключові слова: законопроект, державна дума

Анотація

Однією з ключових проблем дореволюційної кооперації була відсутність належної нормативно-правової бази діяльності, що не давало кооперативам можливості працювати в повну силу, сповільнювала темпи їх розвитку. На чисельних кооперативних форумах, що відбувалися в різних куточках Російської імперії, учасники кооперативного руху висловлювали невдоволення існуючими адміністративно-правовими перепонами на шляху кооперативного будівництва і вимагали від влади прийняти вкрай необхідний для кооперації закон про кооперативні товариства

Посилання

1. Дьяков Ф. Царское законодательство о кооперации. – Баку, 1930; Коложников Г. Эволюция русского кооперативного права // Право и жизнь. – 1923. – № 4. – С. 57&66; Кремнев Г.М.Основные этапы развития кооперативного законодательства в России. – Л., 1924.
2. Коновалов Н.И. Из истории становления российского кооперативного законодательства, конец XIX – начало XX в. // Правоведение. – 1995. – № 2. – С. 108&116; Тычинин С.В. Становление законодательства о кооперации в России // Изв. высш. учеб. заведений. – 2004. – № 1.–С. 202&211. – (Сер.: Правоведение); Хаджуова З.А. Модернизация российского кооперативного законодательства в конце ХІХ – начале ХХ в.: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01.– Саратов, 2001.
3. Центральний державний архів м. Києва (ЦДІАК). – Ф. 274. – Оп. 4. – Спр. 456. – Арк. 11, 31;Там само. – Ф. 274. – Оп. 4. – Спр. 548. – Арк. 44, 57, 90, 98.
4. Стовпневич Б. Споживча кооперація на Україні (спроби історико&статистичного начерку). –Полтава, 1919. – С. 96.
5. Див.: Корольков О.П. Кооперативное движение в России и Псковской губернии (60&е гг.ХІХ в. – 1917 г.): Ист.&экон. обзор. – Псков, 2001. – С. 24; Орлов А.С. Кооперация в России перед войной и во время войны. – М., 1915. – С. 54&55.
6. ЦДІАК. – Ф. 1439. – Оп. 1. – Спр. 1639. – Арк. 895&897.
7. ЦДІАК. – Ф. 301. – Оп. 1. – Спр. 1849. – Арк. 8.
8. Хроника. Кооперативный закон в Государственной Думе // Союз потребителей. – 1915. –№ 24. – С. 817.
9. Хроника. Кооперативный закон в Государственной Думе // Союз потребителей. – 1915. –№ 25&26. – С. 869.
10. ЦДІАК. – Ф. 274. – Оп. 4. – Спр. 501. – Арк. 139.
11. Хроника. Кооперативный закон в Государственной Думе // Кооперативная жизнь. – 1916. –№ 3&4. – С. 184.
12. Див.: Волошкевич Г. Царський уряд та проблема модернізації нормативно&правової бази діяльності споживчої кооперації (початок ХХ ст.) // Держава і право: Зб. наук. пр. – К.: Ін&т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – Вип. 33. – С. 124&126. – (Сер.:
Юридичні і політичні науки).
13. Хроника. Кооперативный закон в Государственной Думе // Союз потребителей. – 1916. – № 9.– С. 299.
14. Хроника. Кооперативный закон в Государственной Думе // Союз потребителей. – 1916. –№ 13. – С. 415&416.
15. Юртаева Е.А. Государственный совет в России (1906 – 1917 гг.) // Гос. и право. – 1996. – № 4.– С. 148.
16. П. Х. Проект кооперативного закона в Государственном Совете // Муравейник. – 1916. –№ 23&24. – С. 375.
17. Никитин А. К судьбам кооперативного закона // Союз потребителей. – 1916. – № 42. –С. 1555.
18. К вопросу о судьбе кооперативного закона // Кооперативная жизнь. – 1916. – № 9–10. –С. 413&415.
19. Тревога за кооперативный закон // Союз потребителей. – 1916. – № 39. – С. 1461&1462.
Опубліковано
2020-10-28