ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ГРАДОНАЧАЛЬНИЦТВА НА ПІВДНІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (LEGAL REGULATION OF THE INSTITUTE OF MAYOR'S OFFICE ON SOUTH OF THE RUSSIAN EMPIRE (XIX - XX )СТ.)

  • І. А. Юрій
Ключові слова: правове регулювання, інститут

Анотація

Актуальність досліджень історико-правових аспектів державних інституцій,пов’язаних з проблемами реформування суспільства, пошуків ефективних шляхів створення досконалої системи управління, механізмів її впровадження та реформування, сьогодні зростає. Заслуговує на увагу в цьому аспекті проблема формування правових основ градоначальництва ХІХ – початку ХХ ст. Градона
чальництво як особлива інституція управління тісно пов’язане з одержавленням найважливіших напрямів соціально-економічного та культурного життя півдня Російської імперії в процесі інтеграції.

Посилання

1. Гессен В.М. Вопросы местного управления. – СПб.: Изд&е юрид. кн. склада «Право», 1904;Головин К.Ф. Наше местное управление и местное представительство. – СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1884; Градовский А.Д. Собр. соч.: В 9 т. – 2&е изд. – СПб., 1908. – Т. 9. Начало
русского государственного права. – Ч. 3. Органы местного управления; Грибовский В.М. Государственное устройство и управление Российской империи. – О., 1912; Григорьев В. Идейные и институциональные истоки местного самоуправления в Украине (до середины ХІХ) //Юрид. вестник. – 1997. – № 3. – С. 31&32; Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. – М.: Высш. шк., 1983; Михайловский А.Г. Реформа городского самоуправления в России. – М.: Польза, 1908.
2. Полное собрание законов Российской империи (далі – ПСЗ). – І. – Т. 27. – № 20449.
3. ПСЗ. – І. – Т. 27. – № 20600.
4. Державний архів Одеської області (далі – ДАОО). – Ф. І. – Оп. 248. Спр. 1606. – Арк. 5&7.
5. ПСЗ. – І. – Т. 27. – № 20601.
6. ПСЗ. – І. – Т. 27. – № 20755.
7. ПСЗ. – І. – Т. 28. – № 21172.
8. ПСЗ. – І. – Т. 37. – № 28774.
9. ПСЗ. – І. – Т. 37. – № 28776.
10. ПСЗ. – І. – Т. 38. – № 29031.
11. ПСЗ. – ІІ. – Т. 5. – Отд. 2. – № 3953.
12. ПСЗ. – ІІ. – Т. 49. – Отд. 1. – № 29031.
13. ПСЗ. – ІІ. – Т. 48. – Отд. 1. – № 52397.
14. Свод законов Российской империи. – СПб., 1892. – Т. 2. – С. 3.
Опубліковано
2020-10-25