ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ПРАВА В ПРАЦЯХ К. НЕВОЛІНА

  • О. І. Рєзнік
Ключові слова: переодизація, історія права

Анотація

Періодизація історико-правового процесу є однією з важливих теоретико-методологічних проблем історико-правової науки. На жаль, у даний час у вітчизняній науці ця проблема розроблена недостатньо. Серед сучасних українських учених, які торкалися у своїх працях деяких питань періодизації історії держави і права України, слід назвати П. Музиченка , М. Страхова і О. Криворучко , І. Усенка , О. Ярмиша та ін. У той самий час досі в історико-правовій науці відсутнє системне дослідження проблеми періодизації
історії права. Більшість існуючих досліджень присвячені періодизації історії держави і права, що, починаючи із середини 30-х років ХХ ст., було характерним для радянської історико-правової науки. Вивчення історії права окремо від історії держави вважалось методологічно невірним і шкідливим.

Посилання

1. Музыченко П.П. История государства и права Украины. – 5&е изд. – К.: Знання, 2006. – С. 18&20.
2. Страхов М., Криворучко О. Методологічні основи періодизації історії держави і права //Вісник АПрН України. – Х.: Право. – 2003. – № 2(33)&3(34). – С. 170&179.
3. Усенко І.Б. Історія держави і права України: проблеми предмета і методології досліджень //Правова держава (Ювілейний щоріч. наук. пр.). – К., 1999. – Вип. 10. – С. 237&244.
4. Ярмиш О. Актуальні проблеми історико&правових досліджень в Україні // Вісник АПрН України. – Х.: Право. – 2003. – № 2(33)&3(34). – С. 161&170.
5. Леонтович Ф.И. История русского права. – О.: Тип. Алексомати, 1869. – Вып. I. – С. 10&11.
6. Ясинский М.Н. Лекции по внешней истории русского права. – К., 1898. – Вып. 1. – С. 11&12.
7. Неволин К. Энциклопедия законоведения. – К., 1939. – Т. 1.
8. Омельченко О.А. Римское право: Учебник. – М.: ТОН «Остожье», 2000.
9. Неволин К. История российских гражданских законов. – СПб., 1851. – Т. I (введение).
Опубліковано
2020-10-23