ПРАВОВИЙ СТАТУС РУСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ СПІЛЬНОТИ У ВЕЛИКОМУ КНЯЗІВСТВІ ЛИТОВСЬКОМУ

  • М. В. Крумаленко
Ключові слова: правовий статус, православвя

Анотація

Аналіз стану наукової розробки проблеми правового статусу руської православної спільноти у Великому князівстві Литовському (далі – ВКЛ) дозволяє дійти висновку, що на сьогодні питання, пов’язані з етнорелігійною політикою цієї держави, залишаються недостатньо висвітленими. Окремі аспекти вказаної проблеми розглядались у працях П. Музиченка, К. Панаса, О. Русиної, А. Сапеляка, А. Хорошкевич, Н. Яковенко. Однак, як правило, у більшості випадків дослідники звертають увагу на цей інститут виключно у контексті аналізу міжконфесійних відносин та суспільно-політичних рухів, обмежуючись констатацією факту наявності поряд з православною вірою у ВКЛ інших  вірувань та релігійних учень.

Посилання

1. Музиченко П. Вплив церкви і церковного права на розвиток правової культури на українських землях у XIV–XVI ст. // Наук. пр. Одес. нац. юрид. акад. – О., 2002– Т. 1; Хорошкевич А.Л.О международных аспектах религиозной политики Великого княжества Литовского времениПервого Статута 1529 года // Первый Литовский Статут 1529 года: Материалы респ. науч.конф., посв. 450&летию Первого Статута). – Вильнюс, 1982; Панас К. Історія української церкви.– Л.: НВП «Трансінтех», 1992; Сапеляк А. Україна крізь віки: релігійно&церковний аспект. –Л.: Червона калина, 2006; Русина О.В. Міжконфесійні відносини й суспільно&політичні рухи XV – початку XVI ст. на теренах України // Укр. іст. журн. – 2006. – № 3; Яковенко Н.М.Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII (Волинь і Центральна Україна). – К.: Наук.думка, 1993.
2. Уния в документах. – Минск, 1997. – № 2. – С. 64&68.
3. Беднов В.А. Православная Церковь в Польше и Литве (по Volumina Legum). – Мн.: ЛучиСофии, 2002. – С. 87.
4. Уния в документах. – Минск, 1997. – № 3. – С. 68&71.
5. Галенченко Г. «Шляхетская демократия» в Великом княжестве Литовском в XVI–XVIII вв.// Белоруссия и Россия: общества и государства. – Минск, 1998.
6. Архив ЮЗР. – Ч. V. – Т. I. – Док. № 1. – С. 1&2.
7. Беднов В.А. Указ. соч. – С. 112.
8. АЗР. – Т. 1. – Док. № 166. – С. 190.
9. Ярушевич А. Ревнитель православия князь Константин Иванович Острожский (1461–1530). –Смоленск, 1897. – С. 244.
10. Пичета В.И. Белоруссия и Литва XV – XVI вв. (Исследования по истории социально-экономического, политического и культурного развития). – М., 1961. – С. 75.
11. Статути Великого князівства Литовського: У 3 т. Т. ІІ. Статут Великого князівства Литовського 1566 року / За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. – О.: Юрид. літ., 2003. –С. 226.
12. АЗР. – Т. 1. – Док. № 120. – С. 144&146.
13. АЗР. – Т. 1. – Док. № 204. – С. 353.
14. Архив ЮЗР. – Т. 2. – Док. № 103. – С. 126.
15. АЗР. – Т. 1. – Док. № 127. – С. 150.
16. АЗР. – Т. 1. – Док. № 127. – С. 150; Док. № 190. – С. 226&227.
17. АЗР. – Т. 1. – Док. № 189. – С. 223&226.
Опубліковано
2020-10-23