ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ПОЛКОВОЇ СТАРШИНИ ГЕТЬМАНЩИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII–XVIIІ СТ.СТ

  • О. В. Горяга

Анотація

У вітчизняній історико-правовій науці останнього періоду спостерігається посилення зацікавленості до дослідження різноманітних соціальних та державно-правових інститутів, що постали на українських землях після їх визволення з-під влади Речі Посполитої та утворення власної держави – Гетьманщини. Значна увага при цьому звертається на питання створення та функціонування національних органів влади, їх еволюцію в процесі інкорпорації українських земель Московською державою.

Посилання

1. Козаченко А. Органи державної влади і управління України другої половини ХVII ст.: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. – Х., 2001; Панашенко В. Полкове управління в Україні (середина XVII – XVIII століття). – К., 1995. – 74 с.; Окиншевич Л. Центральні установи
України&Гетьманщини 17 – 18 століть. Ч. 2. Рада Старшини // Пр. комісії для виучування історії західноруського та українського права. – К.: ВУАН, 1930. – Т. 7. – 352 с.
2. Кривошея В. Українська козацька старшина. – К., 1997. – 104 с.; Маслійчук В. Козацька старшина Слобідських полків другої половини XVII – першої третини XVIII ст.: Автореф.дис. ... канд. іст. наук: 07. 00. 01. – Х.: ХНУ, 2001; Струкевич О. Політико-культурні орієнтації еліти України&Гетьманщини (інтегральний погляд на питання). – К., 2002. – 533 с.
3. Див.: Музиченко П. Історія держави і права України. – К.: Знання, 2004. – С. 228; КозаченкоА. Органи державної влади і управління України другої половини ХVII ст.: Автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.01. – Х., 2001. – С. 12.
4. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. – К.: Либідь, 1991.– С. 197.
5. Щербак В. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина ХV – середина ХVII ст. – К., 2000.
6. Акты Юго&Западной России. (Далі – Акты ЮЗР ). – СПб., 1878. – Т. 10. – С. 487&488.
7. Источники Малоросійской истории, собраніе Д.Н. Бантышем&Каменским. – М., 1858. – Ч. 1.– С. 110.
8. Див.: Козаченко А. Органи державної влади і управління України другої половини ХVII ст.:Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. – Х., 2001. – С. 12.
9. Величко С. Літопис. – К.: Дніпро, 1991. – Т. 2. – С. 161.
10. Полное собрание законов Российской империи. – СПб., 1830. – Т. 8. – С. 76.
11. Экстракт из указов, инструкций и учреждений. – Чернигов, 1902. – С. 264.
12. Сергійчук В. Перші київські полковники // Пам’ять століть. – 1999. – № 2. – С. 142&145.
13. Літопис Самовидця. – К.: Наук. думка, 1971. – С. 41.
14. Дядиченко В. Нариси суспільно&політичного устрою Лівобережної України кінця XVII – початку XVIII ст. – К., 1959. – С. 198&199.
15. Акты ЮЗР. – Т. 4. – С. 98&99.
16. Антонович В. Прилуцкій полковой асаул Михайло Мовчан и его записная книга // Киевская старина. – 1885. – Tом ХІ, № 1. – С. 63.
17. Дядиченко В. Нариси суспільно&політичного устрою Лівобережної України кінця XVII – початку XVIII ст. – К., 1959. – С. 200.
18. Лазаревский А.М. Описание старой Малороссии. – К., 1902. – Т. 3. – С. 64.
19. Там само. – С. 37.
20. Лазаревский А.М. Полтавщина в XVII в. // Киевская старина. – 1891. – Т. ХХХІV, № 9. –С. 360.
21. Окиншевич Л. Рада старшинська на Гетьманщині // Хроніка&2000. – 1998. – № 27&28. –С. 200.
22. Маслійчук В. Козацька старшина Слобідських полків другої половини XVII – першої третиниXVIII ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. – Х., 2001. – С. 10.
23. Кресін О.В. Політико&правова спадщина української політичної еміграції першої половиниХVІІІ століття. – К., 2001. – С. 97.
24. Материалы для отечественной истории / Изд. М. Судиенко: В 2 т. Т. 2. – К.: В универ. тип.,1855. – С. 152&153.
25. Дядиченко В. Нариси суспільно&політичного устрою Лівобережної України кінця XVII – початку XVIII ст. – К., 1959. – С. 202
26. Панашенко В. Полкове управління в Україні (середина XVII – XVIII століття). – К., 1995. –С. 13&15.
27. Центральний державний історичний архів України в м. Києві. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 7124.– Арк. 2.
Опубліковано
2020-10-23