АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

  • Я. Г. Воронін
Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, нафтова галузь, ліцензування, реформування

Анотація

Статтю присвячено характеристиці законодавства у сфері функціонування нафтогазового комплексу України. Вказано на наявні помилки в правовому регулюванні вітчизняної нафтогазової галузі,визначено основні завдання адміністративно-правового регулювання нафтогазової галузі.

Посилання

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Про нафту і газ : Закон України від 12 липня 2001 р. № 2665-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 50. – Ст. 262.
3. Даценко О.М. Адміністративно-правове регулювання нафтогазового комплексу України : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право та процес; фінансове право; ін-формаційне право» / О.М. Даценко ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 23 с.
4. Ківалов С.В. Адміністративне право України : [навч.-метод. посібник] / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла. – О. : Юридична література, 2002. – 312 с.
5. Лобанова С.А. Нафтогазовий комплекс як об’єкт адміністративно-правового регулювання / С.А. Лобанова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2013. – Вип. 182. – Ч. 3. – С. 180–186.
6. Cердюченко О.В. Деякі питання організаційно-правового забезпечення енергозбереження в Україні / О.В. Cердюченко // Сучасні наукові дослідження – 2006 : тези допов. за матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, липень 2006 р.). – Дніпропетровськ, 2006. – Т. 3 : Право, наука і освіта. – С. 90–93.
7. Слюсаренко Ю.А. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивіль-но-правові аспекти) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Ю.А. Слюсаренко ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2008. – 21 с.
8. Про реформування нафтогазового комплексу України : Указ Президента України від 25 лютого 1998 р. № 151/98 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/151/98.
9. Про основні напрями реформування нафтогазового комплексу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 1996 р. № 1510 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1510-96-%D0%BF.
Опубліковано
2020-05-09