МОДЕЛЬНИЙ ЗАКОН ЯК ВИД УНІФІКОВАНОГО АКТА

  • Э. В. Житарев
Ключові слова: уніфікований акт, модельний закон

Анотація

При дослідженні питань міжнародно-правового зближення національного законодавства в більшості випадків як спосіб досягнення даної мети розглядається уніфікація і гармонізація права на основі міжнародних договорів. Іноді на практиці застосовують такий спосіб міжнародно&правового зближення національног законодавства, як вироблення уніфікованих норм за допомогою спеціально
підготовлених моделей. Тим часом різні модельні нормативні акти використовуються досить широко при здійсненні правової інтеграції і в міжнародному, і в національному праві.

Посилання

1. Коровина О.П. Методы унификации норм международного частного права: (На примере международного частного морского права) // Торговое мореплавание и морское право. – М., 1986.– Вып. 13. – С. 41.
2. Лапин Б.Н. О проблемах межгосударственной интеграции гражданско&процессуального законодательства // Актуальные проблемы международного гражданского процесса: Тез. докл.Междунар. конф., г. Санкт&Петербург, 10&11 октября 2002 г. / Гл. ред. Л.Н. Галенская. –СПб., 2002. – С. 22.
3. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. – М., 1996. – С. 88.
4. Бахин С.В. Модельное право // Правоведение. – 2003. – № 1. – С. 170&185.
5. Шестакова Е.В. Модель для закона // Экология и право. – 2005. – № 4 (31). – С. 46&47.
6. Швыдак Н.Г. Правовое сотрудничество и унификация права стран Бенилюкса. Ч. 1 // Законодательство зарубежных государств. Обзорная информация. – М., 1992. – Вып. 1. – С. 1&28.
7. Бахин С.В. Модельное право // Правоведение. – 2003. – № 1. – С. 170&185.
8. Зыкин И.С. Теория «lex mercatoria» // Международное частное право: современные проблемы/ Отв. ред. М.М. Богуславский. – М., 1993. – С. 399.
9. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. – С. 91.
10. Апсель М. Сравнительное право и унификация права // Очерки сравнительного права / Сост.,перевод и вступ. ст. В.А. Туманова. – М., 1981. – С. 193.
11. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. – С. 88.
12. Бахин С.В. Понятие и механизмы международно&правовог
Опубліковано
2020-10-22