ІДЕЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В ФІЛОСОФІЇ СТОЇКІВ

  • Ю. В. Чайковський
Ключові слова: ідея міжнародного права

Анотація

Філософсько-правовий аналіз становлення міжнародного права потребує дослідження його походження, оскільки це пов’язане з опимасом процесу формування його сутності. Міжнародне право еволюціонує й зародження його ідеї необхідно шукати саме в працях стародавньої філософії, що склала підґрунтя для виокремлення науки права в самостійну галузь знання взагалі та міжнародного права як системи зокреМА

Посилання

1. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії. – К.: Либідь,2002. – 608 с.
2. Жоль К.К. Философия и социология права. – Юринком Интер, 200. – 480 с.
3. Левин Д.Б. История международного права. – М.: Издательство ИМО, 1962. – 136 с.
4. Льюис Дж. Г. Античная философия: от Евклида до Прокла. – Мн.: Галаксиас, 1998. – 224 с.
5. Мадіссон В.В. Основи філософії приватного права: Навч. Посіб. – К.: Школа, 2004. – 144 с.
6. Мережко А.А. История международно&правовых учений. – К.: Таксон, 2006. – 492 с.
7. Нерсесянц В.С. Философия права. – М.: Инфра&М&Норма, 1997. – 652 с.
8. Савчук К.О. Міжнародно&правові погляди академіка В.Е.Грабаря. – К.: Інститут держави іправа ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. – 128 с.
Опубліковано
2020-10-22