ВІДОБРАЖЕННЯ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ЗАКОНОДАВЧИХ АКТАХ УКРАЇНИ

  • О. М. Тарасишина
Ключові слова: законодавчі акти

Анотація

Тенденції розвитку права України на даному етапі мають демократичний перспективний характер. У Конституції закріплені основні демократичні права і свободи, плюралізм, верховенство права, що є базою для розвитку правової соціальної держави. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю. У процесі впровадження положень
Конституції України, як юридичної основи законотворчості, створення сучасної законодавчої системи, усвідомлення суті прогресу в національному праві,співвідношення законодавства із системою права і національною правовою системою методологічними орієнтирами повинні бути конституційні принципи «верховенства права» відносно його обов’язковості в законотворчій діяльності; «верховенства Конституції» відносно законодавчих і інших правових актів, а також«верховенства закону» в ієрархії всіх інших нормативних акті

Посилання

1. Рабінович П.М. Філософія права: деякі наукознавчі аспекти // Вісник Академії правових наук України. – 1997. – №1. – С. 44&47.
2. Тихомиров Ю.А. Государство на рубеже столетий // Гос. и право. — 1997. – № 2. — С. 31–33.
3. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. – М.: Изд&е бр. Башмаковых, 1910. – Вып. 1. – 320 с.
4. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96&ВР // Відомості Верховної Ради України.– 1996. – № 30. – Ст. 381–417.
5. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. –Ст. 356.
6. Цивільний кодекс України: Наук.&практ. коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.:Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1. – 692 c.
7. Науково&практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. – 2&е вид., перероб. і доп./ За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Т. 1. – 832 c.
8. Бабич І.Г. Принцип справедливості і відповідальність у цивільному праві // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. пр. / Гол. ред. С.В. Ківалов; Відп. за вип. Л.І. Кормич. – О.: Фенікс,2006. – Вип. 29. – С. 337–340.
9. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. –№ 40, 41, 42. – Ст. 492.
10. Тимченко Г.П. Принцип справедливого судового процесу та його закріплення в новому ЦПКУкраїни // Часопис Київ. ун&ту права. – 2005. – № 1. – С. 78–83.
11. Цивільний процесуальний кодекс України: Наук.&практ. коментар: У 2 т. / За заг. ред.С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006. – Т. 1. – 912 c.
12. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. –Ст. 131.
13. Горелик А. Реализация принципа справедливости в правилах назначения наказания // Следователь. – 2007. – № 1. – С. 2–7.
14. Кримінально&процесуальний кодекс України: Затв. Законом України від 28.12.1960 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1961. – № 2. – Ст. 15.
15. Кримінально&виконавчий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. –№ 3–4. – Ст. 21.
16. Соловьев Э. Переосмысление талиона: карательная справедливость и юридический гуманизм// Новый мир. – 2004. – № 1. – С. 123 –142.
17. Господарський процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1992.– № 6. – Ст. 56.
18. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України (із змін. і доп. станом на 22 вересня 2005 р.): Наук.&практ. коментар. – К.: Юстініан, 2006. – 672 c.
19. Юридична енциклопедія. – К.: Укр. енцикл., 1999. – Т. 2. – 741 c.
20. Про державну службу: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52.– Ст. 490.
21. Про захист суспільної моралі: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. –№ 14. – Ст. 192.
Опубліковано
2020-10-22