ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ

  • И. С. Ковальчук
Ключові слова: регуляція апеляцій

Анотація

Відносини суб’єктів громадянського суспільства і сучасної демократичної держави значною мірою опосередковуються через розгляд і вирішення державними органами та їхніми посадовими особами звернень громадян та юридичних осіб.
Питання роботи зі зверненнями були предметом досліджень радянських учених, у тому числі й у монографічному плані (Т. Бикова, Т. Бочкова, М. Карасьова, В. Ремньов та ін.). У незалежній Україні окремі аспекти цих проблем розглядалися в роботах Р. Бершеди, В. Долежана, В. Нагребельного, В. Полюховича, Є. Шевченка, Ю. Шемшученка тощо

Посилання

1. Актуальные проблемы совершенствования деятельности местных Советов народных депутатов в условиях перестройки: Краткие тез. докл. и науч. сообщ. регионал. науч.&практ. конф.,г. Харьков, 27&28 сентября 1990 г. – Х., 1990.
2. Ленін В.І. Повне зібр. тв. – Т. 43. – С. 325.
3. Відомості Верховної Ради СРСР. – 1968. – № 17. – Ст. 144.
4. Відомості Верховної Ради СРСР. – 1980. – № 11. – Ст. 192.
5. Конституція Української РСР. – К.: Політвидав України, 1978.
6. Козлов Ю.М. Советское административное право. – М.: Знание, 1984.
7. Правда. – 1979. – 6 мая.
8. Долежан В. Актуальні проблеми роботи зі зверненнями громадян в органах прокуратури //Вісник Академії прокуратури України. – 2006. – № 2. – С. 56.
9. Рекомендація Rec (2001) 9 Комітету міністрів державам&членам Ради Європи стосовно альтернатив судовому вирішенню спорів між адміністративними органами влади та приватними особами // Основи адміністративного судочинства і адміністративного права / В.Б. Авер’янов,Н.В. Александрова, О.А. Банчук та ін. – К., 2006. – (Додаток. – С. 497&548).
10. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: Навч. посіб. / В.Б. Авер’янов, Н.В. Александрова, О.А. Банчук та ін. – К., 2006. – 576 с.
11. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. – О.: Юрид. літ.,2003. – 893 с.
12. Сірий М.І. Процес у праві // Юрид. енцикл. – К., 2003. – Т. 5. – С. 187.
13. Бориславський В.Л. Процедура // Юрид. енцикл. – К., 2003. – Т. 5. – С. 187&188.
14. Шемшученко Ю.С. Адміністративне право // Юрид. енцикл. – К., 1998. – Т. 2. – С. 48&49.
15. Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.
Опубліковано
2020-10-22