ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЗАКОННИЙ ІНТЕРЕС

  • Д. В. Левченко
Ключові слова: законний інтерес

Анотація

Зростання багатоманітності відносин та зв’язків між соціальними суб’єктами в сучасну епоху розширює категоріальний апарат теоретичної і практичної юриспруденції. Оскільки категорія «суб’єктивне право» не завжди забезпечує задоволення реальних потреб суб’єктів права, дедалі більш важливого значення в правовому житті сучасної України набувають законні інтереси

Посилання

1. Малько А.В., Субочев В.В. Законные интересы как правовая категория. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 359 с.
2. Наприклад, у ст. 24 Конституції Італійської Республіки прямо встановлено, що «всі можуть у судовому порядку діяти для захисту своїх прав і законних інтересів». Термін «законний інтерес» вживається в Конституції Швейцарської Конфедерації (ст. 34), у Конституціях Болгарії і Румунії, у конституціях країн на теренах пострадянського простору та ін.
3. Шубина Т.Б. Теоретические проблемы защиты права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. –Саратов, 1998. – 18 с.
4. Рішення Конституційного суду України «У справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес)».Справа № 1&10/2004 від 1 грудня 2004 року № 18&рп/2004.
5. Гурвич М.А. Гражданские процессуальные правоотношения и процессуальные действия //Тр. ВЮЗИ. – М., 1965. – Т. 3. – С. 80&88.
6. Див.: Грибанов В.П. Интерес в гражданском праве // Сов. гос. и право. – 1967. – № 1. –С. 50&56; Торсов В.А. Некоторые вопросы охраны имущественных прав трудящихся по советскому гражданскому законодательству // Учен. тр. Саратов. юрид. ин&та. – Саратов, 1965. –
Вып. 2. – С. 89&94.
7. Шайкенов Н.А. Правовой статус личности и ее интересы // XXVI съезд КПСС и развитие теории права. – Свердловск, 1982. – С. 102&110.
8. Гукасян Р.Е. Правовые и охраняемые законам интересы // Сов. гос. и право. – 1973. – № 7. –С. 114&118.
Опубліковано
2020-10-22