ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ІНСТИТУТІВ ПРАВА ВІЙСЬКОВОЇ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ

  • П. П. Богуцький
Ключові слова: поняття, принципи

Анотація

Функціональні ознаки нормативних приписів військового права, запрограмована у них мета правового регулювання відтіняють сутнісні характеристики правових норм, групуючи їх у певні системні комплекси – інститути. Для інституту права (правового інституту) характерним є однорідність фактичного змісту, юридична єдність норм і законодавча відокремленість у межах певної галузі, а також у міжгалузевому просторі

Посилання

1. Оборотов Ю.М. Теорія держави і права (прагматичний курс). – О.: Юрид. літ., 2005.
2. Правові основи військового будівництва та військово&цивільних відносин: Зб. законодавчих актів з питань національної безпеки і оборони / Ред. рада: Г.К. Крючков (гол.), Б.П. Андресюк, В.П. Горбулін та ін. – К.: Парламентське вид&во, 2005.
3. Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.
4. Данільян О.Г., Дзьобань О.П., Панов М.І. Національна безпека України: структура та напрями реалізації: Навч. посіб. – Х.: Фоліо, 2002.
5. Фатеев К.В. Оперативное право и военные проблемы права безопасности как направления дальнейших исследований комплексной отрасли военного права // Военное право в XXI веке(Рос. военно&правовой сб.). – М.: За права военнослужащих, 2007. – № 9. – (Сер.: Право в Вооруженных Силах).
6. Ліпкан В. Адміністративно&правова природа національної безпеки // Право України. – 2007.– № 3.
Опубліковано
2020-10-22