ПРАВОВІ АНОМАЛІЇ ТА ЇХ ПРОЯВ У ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

  • С. М. Скуріхін
Ключові слова: правові аномалії

Анотація

Сучасну Україну захлиснула хвиля політичної нестабільності, викликана протистоянням двох політичних сил. Видання неконституційних указів, підміна законності доцільністю, нівелювання ролі судових органів у вирішенні конфліктних ситуацій у країні призводять до поглиблення кризи, розчарування населення не тільки  в політичних лідерах, але й у регулюючій ролі законодавства, породжують негативне ставлення до всіх явищ і процесів, так чи інакше пов’язаних із правом.

Посилання

1. Дисциплінарний статут Збройних Сил України: Затв. Законом України від 24.03.1999 // Статути Збройних Сил України. – К.: ВІПОЛ, 2004. – 499 с.
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актов України: Закон України від 03.02.2004 р.// ВВР. – 2005. – № 3. – Ст. 76.
3. Про Збройні Сили України: Закон України від 05.12.1991 р., в ред. Закону від 05.10.2000 р.// ВВР. – 2000. – № 48. – Ст. 410.
4. Бекетова Ю.Б. Дееспособность правосудия – гарантия ликвидации правового нигилизма //Право и безопасность. – 2005. – № 3. – С. 118&124.
5. Богданович В., Маначинський О. Комплектування Збройних Сил України і демографічний чинник // Розбудова держави. – 2000. – № 7&12. – С. 21&29.
6. Большой энциклопедический словарь. – М.: Большая Рос. Энцикл.; СПб.: Норинт, 2004. –1456 с.
7. Голомша М. За даними Генпрокуратури: Про стан злочинності у Збройних Силах України тінших військових формуваннях держави // Камуфляж. – 2006. – № 3. – С. 20.
8. Дані опитування Центру Розумкова // Військо України. – 2006. – № 2. – С. 12.
9. Звернення військовослужбовців до міністра оборони України // Камуфляж. – 2007. – № 3. –С. 8&9.
10. Із виступу Генерального прокурора України Олександра Медведька на розширеному засіданніколегії Генеральної прокуратури України за підсумками роботи органів прокуратури у2006 році // Вісник прокуратури. – 2007. – № 2. – С. 3&17.
11. Костаки Г., Злобин С. Правовая культура общества и ее основные элементы // Закон и жизнь.– 2003. – № 12. – С. 4&10.
12. Марченя П.П. Парадоксы мифологии «правового нигилизма» в России // Закон и право. –2006. – № 2. – С. 20&22.
13. Мирзоев Г. Законность в «законе» // Независимое военное обозрение. – 2006. – № 45 (8&14 декабря).
14. Мороз Р.В. О правовом инфантилизме и правовом нигилизме военнослужащих // Право вВооруженных Силах. – 2004. – № 4. – С. 54&58.
15. Невважай И.Д. Типы правовой культуры и формы правосознания // Изв. высш. учеб. заведений. – 2000. – № 2 (229). – С. 23&31. – (Сер.: Правоведение).
16. Оборотов Ю.М. Теорія держави і права (прагматичний курс). – О.: Юрид. літ., 2004. – 184 с.
17. Общая теория государства и права. Академический курс: В 3 т. / Под ред. М.Н. Марченко. –М.: ИКД «Зерцало&М», 2001. – Т. 3. – 528 с.
18. Петухов Н.А., Шулепов Н.А. Военные суды в современном мире (сравнительно&правовой анализ) // http://www.supcourt.ru/print_page.php?id=2607.
19. Проблемы общей теории права и государства / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М.: Норма,2006. – 832 с.
20. Туманов В.А. О правовом нигилизме // Сов. гос. и право. – 1989. – № 10. – С. 20&27.
21. Шепелев А.Н. Проблемы изменения правового сознания в современном российском обществе // Правовая политика и правовая жизнь. – 2003. – № 4. – С. 139&143.
Опубліковано
2020-10-22