ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ УПОРЯДКОВАНОСТІ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ – ПЕРЕДУМОВА ВИХОДУ ІЗ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

  • Р. М. Мінченко
Ключові слова: системна криза

Анотація

Державна політика демократичної трансформації українського суспільства має розглядатися передусім як політика, що повинна ґрунтуватися на засадах,насамперед, моралі і права. Як видається, без цього в сучасному державно упорядженому суспільстві неможливо забезпечити його цілісність, взаємодію окремих, свідомо діючих на основі різних інтересів, людей, політичних партій

Посилання

1. Цвєтков В.В., Горбатенко В.П. Демократія – Управління – Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства: Монографія. – К., 2001; Категории политической науки:Учебник. – М., 2002.
2. Кроткова Н.В. С.А. Котляревский как теоретик правового государства / Гос. и право. – 2006.– № 11.
3. Скрипнюк О. Демократія як механізм державного управління // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 3.
4. Платон. Государство // Собр. соч. : В 4 т. – М., 1994. – Т. 3. – С. 350 &354; Поппер К. Открытое общество и его враги. – М., 1992. – Т. 1; Селиванов В.М. Право і влада суверенної України:методологічні аспекти: Монографія. – К., 2002.
5. Про заходи щодо посилення захисту права власності: Указ Президента України від 12 лютого2007 р. // Урядовий кур’єр. – 2007. – 16 лют.
6. Моральна політика як нова цінність української демократії / Володимир Литвин, Голова Верховної Ради України, академік НАН України // Голос України. – 2006. – 18 берез.
7. Луценко К. Прогнозирование развития международных отношений // Свободная мысль. –2006. – № 7&8; Иноземцев В. Нищета «прогнозирования» // Свободная мысль. – 2006. – № 9&10.
8. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки: Закон України від 9 січня 2007 р. // Голос України. – 2007. – 6 лют.
9. Кремень В. Якість освіти – основа розвитку // Урядовий кур’єр. – 2006. – 29 груд.
10. Стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні: Виступ міністра освіти і науки України Станіслава Ніколаєнка на дні уряду у Верховній Раді України від 9.01.2007 р.// Голос України. – 2007. – 13 січ.
11. Никанорова О. Перспектива – у наданні університетам реальної автономії // Урядовийкур’єр. – 2007. – 16 лют.
12. Тарапов И.Е. Интеллектуальный труд. Наука и образование. Кризис в Украине. – Х., 1994.
13. Коршанський М., Коршанська О. Цінність суспільних відносин // Право України. – 2006. –№ 12.
14. Добрынин Н.М. Политико&правовые аспекты современного гуманизма // Гос. и право. – 2007.– № 1.
15. Сахаров А.Д. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе // Вопр. философии. – 1990. – № 2.
16. Антологія української юридичної думки: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (гол.) та ін.
17. Коробкина З.В. Наука, которую мы можем потерять: размышления о судьбах ученых в современной России. – М., 2003.
18. Пивнева Л.Н. Высшая школа США: социально&политический аспект. – Х., 1992; Бігун В.С.Юридична професія та освіта. Досвід США у порівняльній перспективі. – К., 200
19. Переосмысление развития сферы управления в новой Европе. Февраль 1998: Доклад Туринской Группы. – Брюссель, Люксембург, 1997.
20. Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико&правовий аспект). – Х., 1996.
21. О настоящем и будущем (размышления о философии): Беседа Б.И. Пружинина с В.А. Лекторским // Вопр. философии. – 2007. – № 1.
Опубліковано
2020-10-21