ПОЛІТИЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ МІФ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

  • Ю. В. Тіщенко
Ключові слова: політичний миф, правовий миф, порівняльний аналіз

Анотація

У сучасній дійсності міф розглядається як особливий тип мислення, властивий людині будь-якої епохи, явище соціального життя. Міф виділяють і як загальний феномен соціально-культурного розвитку людства.Для того щоб зіставити такі різновиди міфів, як міф політичний і міф правовий, наведемо погляди сучасних дослідників на загальнофілософське поняття міфу.

Посилання

1. Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. – М.: Аграф, 1998. – 636 с.
2. Азаренко С.А. Миф // Современный философский словарь / Под ред. д.ф.н., проф. В.Е. Кемерова. – М., 1996. – 608 с.
3. Брандес М.Э. Идеология и миф: общие черты // Полит. наука. – 2003. – № 4. – С. 45&59.
4. Булыко А.Н. Современный словарь иностранных слов. – М.: Мартин, 2005. – 848 с.
5. Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Из ранних произведений. – М.: Правда, 1990. – С. 393&600.
6. Новий тлумачний словник української мови. – К.: Аконіт, 2006. – Т. 2. – 926 с.
7. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Энцикл. курс. – Х.: Эспада, 2005. – 840 с.
8. Словарь философских терминов / Науч. ред. проф. В.Г. Кузнецова. – М.: ИНФРА&М, 2004. –С. 609.
9. Тіщенко Ю.В. Концептуальний підхід до визначення правового міфу // Актуальні проблеми держави і права. – О.: Юрид. літ., 2006. – Вип. 29. – С. 29&34.
10. Фишман Л.Г. Политический миф и идеология: «опасное сближение»? // Полис. – 2006. –№ 4. – С. 74&86.
11. Эллюль Ж. Политическая иллюзия. Эссе. – М.: Nota Bene, 2003. – 432 с.
Опубліковано
2020-10-21