ПРОЦЕСУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

  • О. Г. Осадча
Ключові слова: процесуальна відповідальність, юрисдикція

Анотація

На сьогоднішній день у наукових колах спостерігається підвищена зацікавленість у дослідженні проблем теорії юридичного процесу, що пояснюється нагальною потребою законодавця в чіткій категоріальній сітці процесуальної сфери.

Посилання

1. Теория юридического процесса / Под ред. В.М. Горшенева. – Х., 1985. – С. 6&8, 79&81.
2. Проблемы судебного права / Под ред. В.М. Савицкого. – М., 1983. – С. 17; Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. – М., 1968. – Т. 1. – С. 13.; Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. – М., 1981. – Т. 1. – С. 285&287.
3. Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. – М.: НОРМА, 2003. – С. 11.
4. Баландин В.Н., Павлушина А.А. О видах юридического процесса // Правоведение. – 2002. –№ 4. – С. 31&33.
5. Кримінально-процесуальний кодекс України. – Х.: Одіссей, 2005.
6. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України / За ред.О.І. Харитонової. – К.: Істина, 2006.
7. Малько А.В. Правовые средства: вопросы теории и практики // Журн. рос. права. – 1998. –№ 8. – С. 66, 71.
8. Ковальчук А. Про необхідність наукового розуміння базових категорій правознавства і юриспруденції // Право України. – 2006. – № 9. – С. 103.
9. Бутнев В.В. Гражданская процессуальная ответственность. – Ярославль: Яросл. гос. ун&т,1999. – С. 48.
10. Элькинд П.С. Цели и средства их достижения в советском уголовно&процессуальном праве. –Л., 1976. – С. 87&88.
11. Бутнев В.В. Юридическая ответственность как форма социальной ответственности в современную эпоху развитого социализма // Проблемы защиты субъективных гражданских прав и советское гражданское судопроизводство. – Ярославль, 1979. – С. 64; Чечина Н.А. Категория ответственности в советском гражданском процессуальном праве // Вестник ЛГУ. – 1982. –
Вып. 3, № 17. – С. 74. – (Сер.: 6).
12. Курылев С.В. Санкции как элемент правовой нормы // Сов. гос. и право. – 1964. – № 8. –С. 48.
13. Зайцев И.М. Гражданская процессуальная ответственность // Гос. и право. – 1999. – № 7. –С. 95.
14. Кузнецов Н.В. Санкции в гражданском процессуальном праве: Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. – Саратов, 1981. – С. 9
Опубліковано
2020-10-21