ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ СУБ’ЄКТА КОМПЕТЕНЦІЇ

  • И. С. Шпагіна
Ключові слова: компетенція

Анотація

Діяльність носіїв владної компетенції – державних органів, посадових осіб,органів місцевого самоврядування здійснюється конкретними індивідуальними чи колективними суб’єктами, які є людьми чи їхніми об’єднаннями. Цей «людський» фактор породжує комплекс теоретичних і практичних проблем, які мають вирішуватися задля того, щоб діяльність носіїв владної компетенції була
успішною, суспільно корисною і ефективною. Однією з найважливіших, а в умовах мінливості суспільно&правового буття і гостроактуальною, є проблема професійних якостей суб’єкта компетенції.

Посилання

1. Про Державну кримінально&виконавчу службу України: Закон України від 23 червня 2005 р.// Голос України. – 2005. – 26 лип.
2. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. (із змін. і доп. від 19 грудня 2006 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.
3. Алексеева Ж.М. Профессионализм юриста как явление европейской культуры. – М.: Изд&воМГУ, 1996 (www.naiau.kiev.ua/tslc/pages/biblio/visnik/2006_5/ alekseeva.htm).
4. Дубенко С. Державна кадрова політика в регіоні // Вісник УАДУ. – 2001. – № 3. – С. 226&233.
5. Игнатов В.Г., Белолипецкий В.К. Профессиональная культура и профессионализм государственной службы: контекст истории и современность. – Ростов&на&Дону: Издат. центр«МарТ», 2000. – 146 с.
6. Караваев А.Ф. Профессиональная деформация личности // Право и образование. – 2005. –№ 3. – С. 172&189.
7. Климов Е.А. Образ мира в различных профессиях. – М.: Изд&во МГУ, 1995. – 359 с.
8. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов&на&Дону: Феникс,1996. – 512 с.
9. Корольов О.П. Професіоналізм посадових осіб – основа іміджу державної митної служби України // Митна справа. – 2003. – № 6. – С. 19&27.
10. Лапшов А.В. Профессиональная социологизация студента в современном российском вузе //Право и образование. – 2000. – № 3(4). – С. 46&49.
11. Менюк О. Правова культура в умовах розбудови незалежної України: поняття, структура //http://www.lawbook.by.ru/magaz/PravoUkr/0104/05.shtml
12. Моргунов Е. Факторы развития профессионализма // Управление персоналом. – 2006. –№ 14 (144). – С. 52&55.
13. Носков В., Кальянов А., Єфросиніна О. Компетентність як складова підготовки фахівців у гуманітарному вищому навчальному закладі // http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=62&c=1376
14. Орбан&Лембрик Л.Е. Психологія управління: Навч. посіб. – Івано&Франківськ: Плай, 2001. –695 с.
15. Селіванов В.М. Право і влада суверенної України: Методол. аспекти. – К.: Інюре, 2002. –724 с.
Опубліковано
2020-10-21