ПРАВОВИЙ ІМУНІТЕТ ТА ЙОГО РІЗНОВИДИ

  • О. В. Ткаля
Ключові слова: правовий імунітет

Анотація

Нині в українському суспільстві та юридичній науці активно обговорюються проблеми імунітету. Для з’ясування природи імунітетів та обґрунтування подальшого вдосконалення законодавства є необхідним розуміння їх як правового інституту, тобто сукупності правових норм, що регулюють відносно самостійну сукупність суспільних відносин або будь-які їхні компоненти, властивості.
Звісно, такий правовий інститут має складну внутрішню структуру і поряд із спільними рисами існують і значні відмінності. Для з’ясування природи імунітетів, їхньої структури важливим є поділ імунітетів на групи і окремі їх види.

Посилання

1. Конституція України: Основний Закон. – К., 2002. – 53 с.
2. Кримінально&процесуальний кодекс України. – К., 2002. – 215 с.
3. Право Совета Европы и Россия: Сб. док. и материалов. – Краснодар, 1996. – 181 с.
4. Руднев В.И. Иммунитеты от уголовного преследования // Журн. рос. права. – 1998. – № 7. –С. 36&41.
5. Руднев В.И. Иммунитеты в уголовном судопроизводстве // Рос. юстиция. – 1996. – № 8. –С. 28.
6. Мирошник С.В. Правовые стимулы в российском законодательстве: Автореф. дис. ... канд.юрид. наук. – Ростов&на&Дону, 1997. – 33 с.
7. Акутаев Р.М. Некоторые аспекты борьбы с искусственно&латентной преступностью // Гос. иправо. – 1999. – № 3. – С. 50&51.
8. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. – М., 1996. – 201 с.
9. Удалова Л. Імунітет у кримінальному процесі України // Право України. – 2003. – № 7. –С. 73&79.
10. Волкотруб С. Інститут імунітету в кримінальному судочинстві // Право України. – 2002. –№ 3. – С. 121&127.
11. Добкін М. Гарантії забезпечення статусу народного депутата України // Право України. –2003. – № 11. – С. 122&128.12. Григоренко А. Гарантії здійснення повноважень народним депутатом України // Право Ук&раїни. – 2004. – № 5. – 116&121.
Опубліковано
2020-10-21