ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТИТУТУ ЗЛОЧИНУ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІV – ХVІ СТ.)

  • С. Г. Ковальова
Ключові слова: злочин, литовсько-руське право, становий характер інституту злочину, еволюція інституту злочину

Анотація

У статті запропоновано виділити три етапи розвитку інституту злочину в праві, що діяло на укра-
їнських землях у складі Великого князівства Литовського. Визначені сутність та особливості інститу-
ту злочину на кожному з етапів його еволюції.

Посилання

1. Владимирский-Буданов М.Ф. Очерки из истории Литовско-Русского права. Вып. IV. Киев :
Университетская типография, 1907. 112 с.
2. Єпур М.В. Еволюція інституту покарання на українських землях Великого князівства
Литовського. Дис. … кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави
і права, історія політичних і правових вчень. Одесса, 2012. 233 с.
3. Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин
в Україні (ІХ – ХХ ст.) : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. Львів : Видавн. центр ЛНУ імені
Івана Франка, 2014. 904 с.
4. Чебышев-Дмитриев А.П. О преступном действии по русскому допетровскому праву.
Казань : Типография Императорского университета, 1862. 242 с.
5. Попов А.В. Суд и наказание за преступления против веры и нравственности по русскому
праву. Санкт Петербург : Типо-литография Императорского университета, 1904. 516 с. + IV.
6. Ковальова С.Г. Судебник великого князя Казимира Ягайловича : Монографія. Миколаїв :
Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. 112 с.
7. Малиновский И.А. Учение о преступлении по Литовскому Статуту. Киев : Типография
императорского университета святого Владимира, 1894. 171 с.
8. Музиченко П.П. Історія держави і права України : Навчальний посібник. Київ : Знання, 1999.
662 с.
9. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. Академічний курс :
Підручник для студ. юрид. факультетів. Львів : Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 475 с.
Опубліковано
2019-12-19