ПРАВОВІ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНИ – НАПРЯМИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

  • С. С. Павлов
Ключові слова: правові традиції

Анотація

Реалії сучасного правового життя вимагають повної наукової доведеності кожного правового явища, правових традицій України в тому числі. Одночасно у вітчизняній правовій науці правові традиції України залишаються недослідженим феноменом: в юриспруденції України відсутнє практичне розуміння у використанні та баченні даної правової категорії, по цей час залишаються науково не обґрунтованими загальноправові процеси, що відбуваються в Україні, та нерозкриті витоки природи правової системи України, це все тільки підсилює необхідність у виділенні напрямів наукового дослідження правових традицій України.

Посилання

1. Глобалізація і безпека розвитку / Наук.ред. О.Г. Білорус. – К., 2001. – С. 249.
2. Луць Л.А. Сучасні правові системи світу: Навч. посіб. – Л., 2003. – С. 106.
3. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть. – М., 2002. – С. 473&474.
4. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Х.: Консум, 2000. – С. 233&259.
5. Алексеев Н.Н. Основы философии права. – СПб.: Лань, 1999. – С. 96&129.
6. Оборотов Ю.М. Традиції та новації у правовому розвитку. – О.: Юрид. літ., 2001. – С. 115&124.
7. Оніщенко Н.М.Правові системи сучасності. Порівняльне дослідження національно-правових систем // Держава і право. – 2000. – № 17. – С. 23&24.
8. Явич Л.С. Сущность права. – Л.: Изд&во ЛГУ, 1985. – С. 50, 52.
9. Тард Ж. Законы подражания: Пер. с франц. – СПб., 1892. – С. 17.
10. Нено Неновски. Преемственность в праве. – М., 1977.
11. Зиммель Г. Избранное. Т. 1. Философия культуры. – М., 1996. – С. 534&535.
12. Каиров В.М. Традиции и исторический процесс / Рос. акад. управления. – М.: Луч, 1994. –С. 72&154.
13. Культурология. ХХ век: Словарь. – СПб.: Университет. кн., 1997. – C. 412&538.
Опубліковано
2020-10-19