ДІАСПОРИ В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

  • А. М. Василенко
Ключові слова: юридична наука

Анотація

Як відомо, у різні часи із-за різних обставин історичного, політичного та соціально-економічного характеру відбувалося переселення мільйонів українців у більш привабливі країни, і цей процес, на жаль, триває. У результаті цього процесу
за межами України опинилося близько 20 млн. українців. При постановці проблеми враховувся той факт, що натепер важко говорити, хто і коли вперше застосував термін «діаспора» до сукупності людей одного етносу, які проживають за межами
країни свого етнічного походження. У той самий час, незважаючи на достатнє розроблення проблеми діаспор у політичних науках, актуальність її з часом посилюється, хоча методологічно і юридично проблема залишається досить неоднозначною і слабо розробленою.

Посилання

1. Енциклопедія українознавства. Словникова частина / Під ред. В. Кубійович та ін. – Париж:Молоде життя, 1980. – Т. 9. – 400 с.
2. Зарубіжні українці: Довідник / С. Лабезник, Л. Лещенко, Ю. Макар та ін. – К.: Україна,1991. – 252 с.
3. Євтух В.Б. Проблеми етнонаціонального розвитку: український і світовий контексти. – К.:Стилос, 2001. – 206 с.
4. Заставний Ф. Українська діаспора: розселення українців у зарубіжних країнах. – Л.: Світ,1991. – 119 с.
5. Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри: Енциклопедія / Під ред. Ю.І. Римаренка. – К.: Довіра, 1998. – 912 с.
6. Трощинський В.П., Шевченко А.А. Українці в світі // Україна крізь віки. – К.: Альтернативи, 1999. – Т. 15. – 351 с.
7. Євтух В.Б., Ковальчук О.О. Українці в Канаді. – К.: Будівельник, 1993. – 144 с.
8. Макар В. Особливості формування української етнічної групи Канади // Держава і право: Зб.наук. пр. – К., 2002. – Вип. 16.– С. 444&453.
9. Макар В. Соціально&політична інтеграція українців у політичне суспільство Канади. –Чернівці: Прут, 2006. – 284 с.
10. Оборотов Ю.Н. Традиции и обновление в правовой сфере: вопросы теории (от познания кпостижению права). – О.: Юрид. літ., 2002. – 280 с.
11. Оборотов Ю.М. Традиції та новації у правовому розвитку. – О.: Юрид. літ., 2001. – С. 19.
12. Оборотов Ю.М. Правова система України та євразійська правова сім’я // Актуальні проблемиполітики: Зб. наук. пр. – 2000. – Вип. 9. – С. 36&42.
13. Canadian Multiculturalism Act. – R.S. – 1985. – C. 24 (4&th Supp.).
Опубліковано
2020-10-19