МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНУ

  • А. Ф. Крижанівський
Ключові слова: епоха, постмодерн, право

Анотація

Стан справ у дослідженні вітчизняним правознавством найактуальніших питань сучасного правового розвитку українського суспільства зі всією очевидністю засвідчує брак «проривних» методологічних підходів до осягнення правових явищ. Дається взнаки не тільки повністю не подолане у вітчизняній юридичній науці панування «єдино вірної» методології, але й усталений доктринальний традиціоналізм, та й не в останню чергу – очевидне відставання теоретичної юриспруденції від викликів правового буття

Посилання

1. Дамірлі М.А. Предметна сфера історико&правового пізнання: традиції й оновлення (епістемологічний аналіз): Автореф. дис. ... д&ра юрид. наук. – Х., 2005. – 38 с.
2. Козловський А.А. Гносеологічна природа правотворчого процесу // Теоретичні та практичні проблеми розбудови правової держави в Україні: Матеріали доп. і тез виступів наук. конф.виклад., аспірантів та студ. юрид. фак. ЧДУ ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці, 29&30 квітня
1994 р.– Чернівці, 1994. – Вип. 1. – С. 5&10.
3. Сауляк О.П. Парадигма правопорядка: современное прочтение // Правоведение. – 2006. –№ 3. – С. 166&178.
4. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій: Посібник. – К.: Академвидав,2004. – 208 с.
5. Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории права. – М.: Юрид. лит., 1976. – 266 с.
6. Алексеев Н.Н. Основы философии права. – СПб., 1998. – 374 с.
7. Оборотов Ю.Н. Особенности современного правового развития и их отображение в украинском праве // Актуальні проблеми політики: Зб. н
Опубліковано
2020-10-17