ІСТОРИЧНІ ПРОЯВИ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ОСОБЛИВОСТІ БОРОТЬБИ З НЕЮ

  • К. М. Зубов
Ключові слова: корупція

Анотація

Для вирішення питання про ефективність та доцільність запровадження системи заходів боротьби з корупцією важливим, на нашу думку, є перш за все з’ясування глибини та правильності розуміння сутності корупції. Дане питання є ключовим не тільки для дослідження корупції як правової категорії, а й дослідженню проблеми корупції в інших галузях науки, зокрема в соціології,політології, економіці.

Посилання

1. Абдиев К.М. Понятие коррупции и система уголовно*правовых средств борьбы с ней (по материалам Кыргизской республики): Автореф. дис. … к*та юрид.наук: 12.00.08/Акад. МВД РФ.– М., 1995. – С. 3.
2. Бортошек М. Римское право. Определения. Понятия. Термины. – М.: Политиздат, 1989. – С. 93.
3. Подопрыгора А.А. Основы Римского гражданского права. – К.: Вентури, 1995. – С. 29*30.
4. Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России. – Санкт*Петербург: Альфа, 1997. – С. 27.
5. М.І.Мельник. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: Монографія. – К.: Атіка, 2001. –C. 10.
6. Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России. – Санкт*Петербург: Альфа, 1997. – С. 50.
7. Декрет РНК «О взяточничестве». Собрание узаконений и распоряжений правительства за1917–1918 гг. Управление делами Совнаркома СССР. – М., 1942 . – № 35. – Ст. 466*467.
8. Курицкий И.И., Гиммельфарб Л.А., Шахмантер Н.И. Уголовный кодекс УССР. Текст с постатейными разъяснениями из циркуляров и постановлений Наркомюста и Верх. Суда УССР иопределений УКК Верховного Суда УССР (по 1 июля 1927 г.) с сопоставительной таблицеюстатей УК старой и новой редакции и алфавитно-предметным указателем. – Х., 1927. –С. 152.
9. Леонід Плющ. Гласність і період після гласності // Кур’єр ЮНЕСКО (корупція). – 1996, серпень. – С. 30*32.
10. Там само.
11. Розпорядження Президента України від 28 вересня 1992 року «Про додаткові заходи щодо посилення боротьби із злочинністю та зміцнення правопорядку в Україні» № 150/92*рп //Голос України. – 1992. – № 186.
12. Постанова Верховної Ради України від 26 січня 1993 року «Про стан виконання законів і постанов Верховної Ради України з питань правопорядку і заходи щодо посилення боротьби із злочинністю» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 11. – Ст. 87.
13. Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 5 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 34. – Ст. 266.
Опубліковано
2020-10-15