ВЕРИФІКАЦІЯ ТА ВАЛІДАЦІЯ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

  • О. П. Ващук
Ключові слова: веліфікація, валідація, досудове розслідування, невербальна інформація, криміналистична інформація, криміналістика, злочина подія

Анотація

Статтю присвячено дослідженню верифікації та валідації на досудовому розслідуванні. На підставі їх термінологічного визначення виокремлено такі складники цих криміналістичних методів у межах дослідження невербальної інформації, як об’єкт і суб’єкт, сфера дослідження та можливі результати. Обґрунтовано мету використання саме цих методів опрацювання інформації на досудовому розслідуванні. Наведено приклади типової верифікації й валідації. Окреслено проблеми негативних висновків верифікації або валідації та можливі способи їх ефективного вирішення на ранніх стадіях досудового розслідування.

Посилання

1. Белкин Р.С. Курс криминалистики : [учеб. пособие] / Р.С. Белкин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2001. – 837 с.
2. Ващук О.П. Верифікація при проведенні обшуку / О.П. Ващук // Юридична наука: проблеми та досягнення : матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Тернопіль, 19 лютого 2013 р.). –Тернопіль : Тернопільська міська громадська організація «Правозахисна організація «АКВІТАС»,
2013. – С. 37–40.
3. Ващук О.П. Прийоми верифікації даних при проведенні слідчих (розшукових) дій / О.П. Ващук // Право і суспільство. – 2013. – Вип. 6. – С. 293–298.
4. Ващук О.П. Вербалізація і верифікація в контексті проведення слідчих (розшукових) дій / О.П. Ващук // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 30–31 березня 2013 р.). – Херсон : ВД «Гельветика», 2013. – С. 216–218.
5. Ващук О.П. Питання верифікації в допиті / О.П. Ващук // Розвиток правової системи України в умовах сьогодення : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 16–17 лютого 2013 р.). – Донецьк : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2013. – С. 110–112.
6. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів : [підручник для юрид. вузів] / за ред. В.Ю. Шепітька. – Х. : Право, 1998. – 375 с.
7. Тіщенко В.В. Криміналістика : [навч.-метод. посібник] / В.В. Тіщенко, Р.В. Комісарчук. – О. : Фенікс, 2013. – 372 с.
Опубліковано
2020-05-09