ПРАВОВІ КРИТЕРІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА РЕЗИДЕНТІВ ТА НЕРЕЗИДЕНТІВ

  • С. В. Пархоменко-Цироциянц
Ключові слова: резиденти, податки

Анотація

Визначення платника податку з доходів фізичних осіб є можливим через специфічну групу правовідносин, які торкаються взаємозв’язку між фізичною особою і державою. Платниками податку з доходів фізичних осіб в Україні згідно зі ст. 2 Закону № 889 є резиденти і нерезиденти . У Декреті КабінетуМіністрів «Про прибутковий податок з громадян» від 26 грудня 1992 року як
такі виділялися громадяни України, іноземні громадяни й особи без громадянства

Посилання

1. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України № 889 від 22.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 37. – Ст. 308.
2. Про прибутковий податок з громадян: Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12. 1992 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 10. – Ст. 77.
3. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / Вступ. ст. и коммент.В.С. Афанасьєва. – М.: Соцэкгиз, 1962. – 718 с.
4. Тарасов Л. Очерк науки финансового права. – Ярославль: Тип. Губернского Правления, 1883.– 710 с.
5. Янжул И.И. Основные начала финансовой науки. – СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1904. –498 с.
6. Озеров И.Х. Основы финансовой науки. Учение об обыкновенных доходах. – М.: Тип.И.Д. Сытина, 1908. – Вып. 1. – 530 с.
7. Основы налогового права: Учеб.*метод. пособие / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Инвест*Фонд,1995. – 496 с.
8. Финансовое право: Учебник / Под ред. Н.И. Химичевой. – М.: БЕК, 1995. – 238 с.
9. Фінансове право: Підручник / Кер. авт. кол. і відп. ред. Л.К. Воронова. – 2*е вид., випр. тадоп. – Х.: Консум, 1999. – 496 с.
10. Мещерякова О.В. Налоговые системы развитых стран мира: Справочник. – М.: Фонд «Правовая культура», 1995. – 240 с.
11. Податкова система України: Підручник / За ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1994. – 463 с.
12. Налоговое право: Учеб. пособие / Под ред. проф. Н.П. Кучерявенко – Х.: Легас, 2004. – 488 с.
13. Бекерская Д.А. Налоговое право и налоговое законодательство в Украине: Учеб. пособие / Подобщ. ред. С.В. Кивалова. – О.: Юрид. лит., 2000. – 224 с.
14. Пацурківський П.С. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці: Вид*во ЧДУ, 1998. –275 с.
15. Цыпкин С.Д. Правовое регулирование налоговых правоотношений в СССР. – М.: Юрид. лит.,1955. – 252 с.
16. Худяков А.И., Бродский М.Н., Бродский Г.М. Основы налогообложения: Учебник. – СПб.:Европейский дом, 2002. – 432 с.
17. Про внесення змін і доповнень до Наказу «Про підтвердження статусу податкового резидентаУкраїни»: Наказ Державної податкової адміністрації України від 12.04.2002 р. № 173 від30.09.2004 р. № 575 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 42. – Ст. 2811.
Опубліковано
2020-10-15