ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

  • А. В. Омельченко
Ключові слова: державне управління, економічна діялність

Анотація

Однією з найважливіших сфер суспільного життя, в яких реалізує свої внутрішні та зовнішні функції держава, є економічна. На сьогодні відчувається гостра потреба комплексного наукового дослідження організаційно-правових проблем державного управління у всіх сферах діяльності суспільства, розробки та обґрунтування практичних рекомендацій щодо вдосконалення державного управління та державного регулювання економічних (у тому числі зовнішньо-економічних) відносин, їх нормативно*правового забезпечення

Посилання

1. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. д.ю.н., проф. В.Б. Авер’янова. – К.:Юрінком Інтер, 1998. – С. 10.
2. Див.: Атаманчук Г.В. Сущность советского государственного управления. – М.: Юрид. лит.,1980; Бачило И.Л. Организация советского государственного управления: правовые проблемы – М.: Наука, 1984; Козлов Ю.М. Социалистическое государственное управление в СССР. –М.: Знание, 1970; Курашвили Б.П. Проблемы теории государственного управления в условиях совершенствования развитого социализма. – М.: ИГП АН СССР, 1985; Лазарев Б.М. Перестройка государственного управления: организационно-правовые вопросы. – М.: Знание,1987; Мамутов В.К. Совершенствование правового регулирования хозяйственной деятельности. – К.: Наук. думка, 1982; Мамутов В.К. Управление экономикой и право. – К.: Знання,1983; Опришко В.Ф. Економіка і право. – К.: Знання, 1976; Опрышко В.Ф. Правовые основы управления народным хозяйством. – К.: Вища шк., 1979; Опрышко В.Ф. Народнохозяйственный комплекс: управление и право. – К.: Политиздат Украины, 1983; Тихомиров Ю.А.Власть и управление в социалистическом обществе. – М.: Юрид. лит., 1968; Цветков В.В.,Аверьянов В.Б. Государственное управление и право. – К.: Знание, 1979.
3. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи / Кол. авт.; Наук.кер. В.В. Цвєтков. – К.: Оріяни, 1998. – С. 234*249.
4. Мамутов В.К. Правовое регулирование хозяйственной деятельности в смешанной экономике // Экономика – право –государственное регулирование. – Донецк: ИЭП АН Украины, 1992.– С. 7.
5. Капиталистические и развивающиеся страны. – М.: Высш. шк., 1990. – С. 342.
6. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. д.ю.н., проф. В.Б. Авер’янова. – К.:Юрінком Інтер, 1998. – С. 32, 33.
7. Див.: Ройзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь – 2*е изд., испр. – М.: Инфра*М, 1999. – 479 с.; Економічна енциклопедія: У 3 т. Т. 1 /За заг. ред. Б.Д. Гаврилишина – К.: Академія, 2000. – С. 322*326; Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности. – М.: Юристъ, 2002. – С. 435;Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки / Львівнац. ун*т ім. І. Франка. – К.: Атіка, Ельга*Н, 2000. – С. 13; Дідківська Л.І., Головко Л.С.Державне регулювання економіки. – 3*є вид., випр. – К.: Знання*Прес, 2003. – С. 22*42, 191;Державне регулювання економіки. – К.: Вікар, 2003. – С. 9; Герчикова И.Н. Регулирование предпринимательской деятельности: государственное и межфирменное. – М.: Консалтбан*
кир, – 2002. – С. 69.
8. Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.
9. Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 9. – Ст. 79.
10. Урядовий кур’єр. – 2003. – № 173.
Опубліковано
2020-10-15