СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ЛЮДИНИ

  • А. І. Бондаренко
Ключові слова: права і свободи людини, судовий контроль, додержання прав людини, правозахісна функція, конституційний суд

Анотація

У статті здійснено дослідження судового контролю та виділення його як форми реалізації правозахисної функції сучасної держави. Систематизовано погляди науковців на проблему встановлення поняття, змісту, форм реалізації правозахисної функції держави. Окреслено проблему визначення судового контролю. Визначено, що форми реалізації правозахисної функції держави – це система встановлених взаємоузгоджених правових дій уповноважених державних і недержавних органів, а також уповноважених осіб, спрямованих на попередження (профілактику) та відновлення порушених прав і свобод людини й громадянина.

Посилання

1. Назаров В.В. Механізм судового захисту прав та свобод людини і громадянина у кримінальному провадженні / В.В. Назаров // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 2. – С. 240–245.
2. Савенко М.Д. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина та їх захист органами конституційної юрисдикції / М.Д. Савенко // Право України. – 1999. – № 2. – С. 3–7.
3. Пушкіна О.В. Органи державної влади в Україні та захист прав людини: Конституційний Суд України / О.В. Пушкіна // Держава і право. – 2005. – Вип. 28. – С. 213–221.
4. Москвич Л.М. Судове право: крок від теорії до галузі права / Л.М. Москвич // Право України. – 2015. – № 3. – С. 18–25.
5. Тихий В.П. Конституційний Суд України: повноваження та правова природа його рішень \В.П. Тихий // Конституційне законодавство: науково-практичні коментарі. – 2006. – № 10. – С. 3–10.
6. Чорнобук В.І. Законність та обґрунтованість процесуальних рішень судді в порядку судового контролю у досудових стадіях кримінального процесу : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / В.І. Чорнобук ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – О., 2007. – 211 с.
7. Погорецький М.А. Судовий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю як засіб захисту прав людини / М.А. Погорецький // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні : матер. ІХ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13–14 лютого 2003 р.). – Львів, 2003. – С. 542–543.
8. Петрухин И.Л. Прокурорский надзор и судебная власть : [учеб. пособие] / И.Л. Петрухин. – М. : Проспект, 2001. – 88 с.
9. Лазарева В.А. Судебная власть и уголовное судопроизводство / В.А. Лазарева // Государство и право. – 2001. – № 5. – С. 49–56.
10. Международные и внутригосударственные акты о правах человека : сб. документов / сост. : Р.М. Валеев, Р.Г. Вагизов. – Казань : Казанский гос. ун-т, 2006. – 638 с.
11. Брук Г. Судебный контроль за соблюдением прав человека / Г. Брук // Судебный контроль и права человека : матер. российско-британского семинара (г. Москва, 12–13 сентября 1994 г.). – М. : Права человека, 1996. – С. 36–43.
Опубліковано
2020-05-09