ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

  • О. П. Рябченко
Ключові слова: адміністративно-правове регулювання

Анотація

Як і держава в цілому, сфера господарської діяльності зазнає системних трансформацій, що, у свою чергу, обумовлює зміну змісту і характеру правового регулювання. Так, перетворення відносин власності відбувається поряд із змінами у державному управлінні в напрямі його наближення до потреб населення, поступового розвитку публічно*сервісної діяльності державних установ,
розвитком інституту адміністративного договору та необхідністю його поширення задля врегулювання певних сфер управлінської діяльності

Посилання

1. Рябченко О.П. Зміст державного регулювання господарської діяльності // Право України. –2006. – № 1. – С. 81*84.
2. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. Т. 1. Загальна частина/ Ред. кол.: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Юрид. думка, 2004.
3. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (із змін.).
4. Про економічну самостійність Української РСР: Закон України від 3.08.1990 р. № 142*ХІІ// Відомості Верховної Ради. – 1990. – № 34. – Ст. 499.
5. Про Національну програму розвитку малого підприємництва в Україні: Закон України від 21.12.2000 р. № 2157*ІІІ // ВВР. – 2001. – № 7. – Ст. 35.
6. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 № 1160*IV // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 9. – Ст. 79.
7. Про Державну програму демонополізації економіки і розвитку конкуренції: Постанова Верховної Ради України від 21.12.1993 р. № 3757*ХІІ // Відомості Верховної Ради. – 1994. –№ 9. – Ст. 42.
8. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 р. № 236/96*ВР// Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 36. – Ст. 164 (із змін.).
9. Про природні монополії: Закон України від 20.04.2000 р. № 1682*ІІІ // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 30. – Ст. 238 (із змін.).
10. Господарський кодекс України // ВВР України. – 2003. – № 18, 19*20, 21*22. – Ст. 144 (із змін.).
11. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993 р. № 3659*ХІІ // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 50. – Ст. 472 (із змін.).
12. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9.04.1999 р. № 586*ХІV // Відомості Верховної Ради. – 1999. – №20*21. – Ст. 190 (із змін.).
13. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. № 959*ХІІ // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 29. – Ст. 377 (із змін.).
14. Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну: Закон України від 22.12.1998 р.№ 332*ХІV // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 11. – Ст. 78 (із змін.).
15. Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: Закон України від 22.12.1998 р. № 330*ХІV // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 9*10. – Ст. 65 (із змін.).
16. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984 (додаток до № 51). – Ст. 1122 (із змін.).
17. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р.№ 1775*ІІІ // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 36. – Ст. 299 (із змін.).
Опубліковано
2020-10-09