ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ САНКЦІЙ

  • Л. К. Царьова
Ключові слова: юридичні санкції

Анотація

Для правової держави, якою Україна оголосила себе у статті 1 Конституції України, важливим питанням є забезпечення прав та законних інтересів кожної із сторін правовідносин не лише у сфері дії приватного права, але й публічного, оскільки однією з ознак правової держави є взаємна відповідальність держави та особи. Разом з тим правозастосовча практика свідчить, що у сфері
податкових правовідносин є чимало порушень з боку владної сторони, а саме –органів державної податкової служби при застосуванні юридичних санкцій.Зазначена проблема досліджувалась у наукових працях О.Ф. Андрійко,Н.Ю. Пришви, М.П. Кучерявенко, Є.С. Дмитренко, Л.А. Савченко, С.О. Тенькова та інших, проте багато питань залишились малодослідженими або дискусійними. Багато складностей у процесі правозастосування викликано недосконалістю чинного законодавства, особливо стосовно розмежування повноважень компетентних органів при забезпеченні виконання податкового зобов’язання.
Тому є потреба в дослідженні меж повноважень органів державної податкової служби, особливо при застосуванні ними юридичних санкцій, що і є метою даної статті.

Посилання

1. Теньков С.О. Деякі питання розгляду судових справ за участю податкових органів // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 11. – С. 49.
2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Х.: Еспада, 2005.– С. 548.
3. Див. напр.: Царьова Л.К. Організація контролю за фінансовою діяльністю виробничих кооперативів в Україні: Дис. ... канд. юрид. наук. – О., 1992. – С. 174; Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Дис. ... д*ра юрид. наук. – Ірпінь, 2002. – С. 388*389.
4. Див.: Щодо права податкової служби на безспірне стягнення коштів платників податків: Лист Національного банку України від 6 травня 2003 року № 25*110/607*3275 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. – № 9: Виконавче провадження: законодавство та судова практика. – С. 368.
Опубліковано
2020-10-09