ПРЕДМЕТ, ОБ’ЄКТ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ ПРО АДВОКАТУРУ

  • Н. М. Бакаянова
Ключові слова: адвокатура, наука про адвокатуру, адвокатологія, методологія, теорія адвокатури

Анотація

У статті досліджуються питання розвитку науки про адвокатуру. Визначено поняття об’єкта, предмета адвокатології, її методологію. Об’єктом адвокатології є адвокатура та діяльність адвокатів, предметом – закономірності діяльності адвокатів, їхні професійні інтереси, формування вимог суспільства до адвокатів, розвиток інституту адвокатури, особливості й характерні риси адвокатури, адвокатського самоврядування, функціонування системи органів адвокатського самоврядування, організація адвокатури. Методологія науки про адвокатуру складає її концептуальну основу, є її фундаментом, адже містить витоки та умови формування теорії адвокатури, характеризує її предмет, функції й завдання. Дослідження методів теорії адвокатури, їх зв’язок із методами практичної діяльності адвоката забезпечують необхідну повноту наукового пізнання, а також дають змогу перевірити обґрунтованість наукових висновків.

Посилання

1. Баев О.Я. К основам теории профессиональной защиты в уголовном процессе: объект и предмет криминалистической адвокатологии / О.Я. Баев // Правовая наука и реформа юридического образования : сб. науч. трудов / редкол. : Ю.Н. Старилов и др. – Воронеж : Изд-во Воронежского гос. ун-та,
1996. – Вып. 6 : Юридический процесс: реформа процедур управления, законодательной деятельности и судебной власти. – С. 46–58.
2. Фурса С.Я. Наука про адвокатуру / С.Я. Фурса // Адвокатура України : [навч. посібник] : у 2 кн. / за заг. ред. С.Я. Фурси. – К. : Видавець Фурса С.Я. ; КНТ, 2007. – С. 10–15.
3. Яновська О.Г. Адвокатура в системі суб’єктів судового права / О.Г. Яновська // Актуальні проблеми судового права : матер. міжнар. наук.-прак. конф., присвяч. пам’яті проф. І.Є. Марочкіна (м. Харків, 30 жовтня 2015 р.) / редкол. : Л.М. Москвич та ін. – Х. : Право, 2015. – С. 20–23.
4. Бірюкова А.М. Забезпечення адвокатурою конституційного права обвинуваченого на захист у кримінальному процесі України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / А.М. Бірюкова ; Одеська нац. юрид. академія. – О., 2006. – 20 с.
5. Лубшев Ю.Ф. Адвокатура в России : [учебник] / Ю.Ф. Лубшев. – М. : ООО «Профобразование», 2001. – 832 с.
6. Рагулин А.В. Формирование науки об адвокатуре в России / А.В. Рагулин // Евразийская адвокатура. – 2013. – № 2(3). – С. 128–140.
7. Рябоконь Н.В. Наука и вненаучные формы познания / Н.В. Рябоконь // Инновационные образовательные технологии. – 2012. – № 4(32). – С. 47–57.
8. Скакун О.Ф. Теорія держави і права : [підручник] / О.Ф. Скакун. – Х. : Консум, 2001. – 656 с.
9. Адвокатура України : [підручник] : у 2 кн. / за заг. ред. С.Я. Фурси, Н.М. Бакаянової. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Алерта, 2016–2016. – Кн. 1 : Організація адвокатури (з практикумом). – 2016. – 864 с.
10. Сырых В.М. Метод правовой науки. Основные элементы, структура / B.М. Сырых. – М. : Юридическая литература, 1980. – 176 с.
11. Карасев В.И. Методологическое обеспечение правовых исследований: социально-философский подход к системности современного наукознания / В.И. Карасев // Системность в уголовном праве : матер. ІІ Российского конгресса уголовного права (г. Москва, 31 мая – 1 июня 2007 г.). – М., 2007. –
С. 3–7.
12. Садовский В.Н. Системный анализ / В.Н. Садовский // Философия науки: общие проблемы познания. Методология естественных и гуманитарных наук : [хрестоматия] / отв. ред. Л.А. Микешина. – М. : Прогресс-Традиция ; МПСИ ; Флинта, 2005. – С. 496–503.
13. Малешин Д. Я. Методология гражданского процессуального права : [монография] / Д.Я. Малешин. – М. : Статут, 2010. – 208 с.
14. Грамацький Е.М. Адвокатські практики захисту прав споживачів / Е.М. Грамацький. – К. : Спільнота споживачів та громадські об’єднання, 2006. – 32 с.
15. Чашин А.Н. Стратегия и тактика адвокатской деятельности : [учеб. пособие] / А.Н. Чашин. – М. : Дело и сервис, 2008. – 272 с.
16. Синєокий О.В. Загальнотеоретичні проблеми адвокатології : [навч.-метод. посібник] / О.В. Синєокий. – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – 108 с.
17. Вільчик Т.Б. Адвокатура як інститут реалізації права на правову допомогу: порівняльно-правовий аналіз законодавства країн Європейського Союзу та України : автореф. дис. … докт. юрид. наук : спец. 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» / Т.Б. Вільчик ; Нац. юрид. ун-т. ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2016. – 42 с.
Опубліковано
2020-05-09