СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

  • О. В. Тодощак
Ключові слова: державне управління

Анотація

Україна обрала шлях побудови правової держави та створення якісно нового суспільства, в якому мають забезпечуватися пріоритетність загальнолюдських цінностей. Особливе місце у здійсненні реформ належить формуванню принципово нових механізмів, які дозволять реалізувати конституційні гарантії прав і свобод громадян. Чинне законодавство не завжди спроможне належним чином виконувати охоронну функцію. Недостатнє використання засобів адміністративної відповідальності у сфері державного управління призвело в ній останнім часом до зростання кількості адміністративних проступків.

Посилання

1. Севрюгин В.Е. Понятие правонарушения (проступка) по административному законодательству: Учеб. пособие. – М.: Академия МВД СССР, 1988. – 55 с.
2. Остапенко О.І. Адміністративна деліктологія. – Л., 1995. – С. 176.
3. Галаган И.А. Административная ответственность в СССР: Процессуальное регулирование. –Воронеж: Изд*во Воронеж. ун*та, 1976. – 198 с.
4. Голосніченко І.П., Золотарьова Н.І., Штанько Д.О. Адміністративна відповідальність: Навч.посіб. – К., 2003. – 112 с.
5. Додин Е.В. Понятие и виды оснований административной ответственности // Общетеоретические проблемы административно*правового обеспечения общественного порядка. – К.,1982. – С. 23*30.
6. Попов Л.Л., Иванов В.А. Применение оружия работниками милиции. – М., 1975. – 47 с.
7. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: ЮрінкомІнтер, 2003. – 544 с.
8. Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами / Відп.ред. Е.Ф. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 1088 с.
9. Коваль Л.В. Адміністративне право України (Загальна частина): Курс лекцій. – К.: Основи,1994. – 154 с
10. Адміністративне право України: Підручник / За ред Ю.П. Битяка. – Х.: Право, 2000. – 502 с.
11. Административная ответственность в СССР / Под ред. В.М. Манохина, Ю.С. Адушкина. –Саратов: Изд*во Саратов. ун*та, 1988. – 168 с.
Опубліковано
2020-10-09