ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ: АДМІНІСТРАТИВНО!ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

  • Э. Э. Додіна
Ключові слова: релігійні організації, законодавство, совість, адміністративно-правовий аспект

Анотація

Демократичні зміни, які настали в Україні після проголошення незалежності, формування в Україні правової держави, для якої людина є головною цінністю, визнають необхідність правового регулювання прав та свобод людини і громадянина. Конституцією України визначено, що права і свободи людини, її гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а також те, що держава відповідає перед людиною за свою діяльність, що утвердження,забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Усі люди є вільні й рівні у своїй гідності та правах, права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Посилання

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст. 28.
3. Кодекс Украины об административных правонарушениях: Науч.*практ. комментарий. – Х.:Одиссей, 2000.
4. Про внесення змін в деякі законодавчі акти: Закон України від 15 травня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 32. – Ст. 457.
5. Компанієць І.М. Адміністративно*правове регулювання свободи совісті: Автореф. ... канд.юрид. наук. – Х., 1996.
Опубліковано
2020-10-09