ПІДСТАВИ ПЕРЕГЛЯДУ РІШЕНЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ

  • Д. А. Козачук
Ключові слова: апеляційний порядок

Анотація

Запровадження в Україні адміністративного судочинства, безперечно, є значним кроком на шляху забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина від порушень з боку владних інституцій. Кодекс адміністративного судочинства закріпив значні надбання ефективної, демократичної, відкритої організації судового провадження, які знайшли своє відображення в таких принципах, як, наприклад, верховенство права, рівність усіх учасників перед законом і судом, гласність і відкритість судового процесу, забезпечення апеляційного і касаційного оскарження рішень адміністративного суду.

Посилання

1. Кодекс адміністративного судочинства: Закон України від 6.07.2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 32. – Ст. 1918.
2. Гражданский процесс / Под ред. М.К. Треушникова. – М.: ООО «Городециздат», 2000. –С. 320.
3. Лесницька Л.Ф. Пересмотр решения суда в кассационном порядке. – М., 1974. – С. 158-162.
4. Штефан М.Й. Цивільний процес. – К.: Ін Юре, 1997. – С. 356.
5. Шевчук П.І., Крищенко В.В. Апеляційне і касаційне оскарження судових рішень (коментар цивільного процесуального законодавства). – К.: Юрид. книга, 2002. – С. 18.
6. Щеглов В.Н. Законность и обоснованность судебного решения по гражданско-правовому спору.– Новосибирск, 1958. – С. 17.
Опубліковано
2020-10-08