ОЗНАКИ ПРИМИРЕННЯ СТОРІН У СПРАВАХ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

  • О. М. Михайлов
Ключові слова: сторона у справі

Анотація

Сторони адміністративно-правового спору, що розглядається в суді, мають право на примирення. Досягши примирення і затвердивши його судом, провадження у справі закривається (абз. 3 ч. 1 ст. 157 КАС України).Окремі аспекти права сторін на досягнення примирення (укладання мирової
угоди) розглядалися в працях Гукасяна Р., Куйбіди Р., Орлової Л., Пятілєтова І.,Садікова О., Тупічєва М., Шишкіна В. Водночас низка питань щодо примирення сторін в адміністративному (судовому) процесі залишається без належного законодавчого регулювання та теоретичного забезпечення.

Посилання

1. Тупичев М. Отказ от иска и мировое соглашение как основание прекращения производства по делу // Сов. юстиция. – 1963. – № 23. – С. 10.
2. Орлова Л.М. Права сторон в гражданском процессе. – Минск: Изд*во БГУ, 1973. – 192 с.
3. Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / Отв. ред. С.Н. Братусь, О.Н. Садиков. – М.:Юрид. лит., 1982. – 680 с.
4. Гражданское процессуальное право России: Учебник для студ. высших учеб. заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.Т. Боннер, Н.А. Громошина, Р.Е. Гукасян идр.; Отв. ред. М.С. Шакарян. – М.: Былина, 1996. – 400 с. – (Авт. главы – И.М. Пятилетов).
5. Пятилетов И.М. Распоряжение сторон гражданскими материальными и процессуальнымиправами в суде первой инстанции: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1970. – 23 с.
6. Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве. – Саратов:Приволжское книжное изд*во, 1970. – 200 с.
7. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: Навч. посіб. / За заг. ред.Р.О. Куйбіди, В.І. Шишкіна. – К.: Старий світ, 2006. – 256 с.
8. Кодекс адміністративного судочинства України // http://www.rada.gov.ua.
9. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 р. № 606*XIV // http://www.rada.gov.ua
Опубліковано
2020-10-08