СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

  • О. Э. Міщенко
Ключові слова: модель адміністративного судочинства

Анотація

Виділення та організаційне оформлення адміністративного судочинства поставило перед правниками ряд завдань теоретичного і практичного характеру.Важливо правильно і чітко визначити завдання та суть адміністративної юстиції, оскільки ці питання є визначальними для формування сучасної моделі цього виду судочинства.

Посилання

1. Зеленцов А.Б. Административно*правовой спор (теоретико*методологические подходы к исследованию) // Правоведение. – 2000. – № 1. – С. 68*79.
2. Салищева Н.Г. О некоторых способах защиты и охраны прав, свобод и законных интересов граждан в сфере деятельности исполнительной власти в Российской Федерации. – С. 78(цит. за: Старилов Ю.Н. Административная юстиция. – М., 2001. – С. 57).
3. Чечот Д.М. Административная юстиция (Теоретические проблемы). – Л., 1973. – С. 31.
4. Старилов Ю.Н. Вказ. праця. – С. 54.
5. Селіванов А.О. Адміністративне судочинство – новий інститут реалізації судової влади //www.scourt.gov.ua // Проблеми судово*правової реформи.
6. Самсін І. Побудова української моделі адміністративного судочинства: теоретико-практичні проблеми // Судоустрій і судочинство в Україні. – 2006. – № 2. – С. 18*25.
7. Административное право зарубежных стран / Под ред. А.Н. Козырина, М.А. Штатиной. – М.:Спартак, 2003. – С. 192.
8. Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» делеговані повноваження – це повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад.
Опубліковано
2020-10-08