ЮРИСДИКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ЩОДО РОЗГЛЯДУ СПРАВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ

  • А. О. Неугодніков
Ключові слова: юрисдикція адміністративного суду

Анотація

Демократичність судового розгляду – один із основних принципів в організації та діяльності судової влади, є невід’ємним елементом установлення
об’єктивної істини. Водночас процесуально-правова компетенція суду та процесуально-правовий статус учасників процесу гарантують ефективність судового захисту прав у спорах, що виникають з виборчих правовідносин. Адміністративне судочинство та адміністративний процес – якісно нові явища для українського правосуддя. Слід відмітити, що функціонування й удосконалення адміністративного судочинства як інституту захисту законних прав та інтересів учасників публічних правовідносин має велике значення для досягнення високої ефективності вирішення публічно-правових спорів, зокрема тих, що пов’язані з виборчим процесом.

Посилання

1. Кодекс адміністративного судочинства України від 6.07.2005 р. № 2747*IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35. – Ст. 446.
2. Про вибори Президента України: Закон України від 5.03.1999 р. № 474*XIV // Офіційний вісник України. – 1999. – № 12.
3. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 25.03.2004 р. № 1665*IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 27*28. – Ст. 366.
4. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон УРСР від 3.07.1991 р. № 1286*XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 33. – Ст. 443.
5. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96*ВР // Відомості Верховної Ради України.– 1996. – № 30. – Ст. 141.
6. Самсін І.Л. Адміністративне судочинство як механізм захисту прав учасників виборчого процесу // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 2(66). – С. 2*12.
Опубліковано
2020-10-08