ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИСДИКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ В КОДЕКСІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

  • К. О. Гарагата
Ключові слова: юрисдикція, адміністративний суд

Анотація

Із запровадженням адміністративної юстиції в Україні постала проблема правильного встановлення підсудності адміністративних судів. Це викликає
необхідність чіткого визначення та узгодження юридичних термінів, які використовуються в Кодексі адміністративного судочинства України (далі – КАС),зокрема «публічно*правові відносини», «публічно*правовий спір», «суб’єкт владних повноважень» тощо.

Посилання

1. Авер’янов В., Лук’янець Д., Педько Ю. Кодекс адміністративного судочинства України: необхідність і шляхи усунення концептуально*понятійних вад // Право України. – 2006. – № 3.– С. 7*12.
2. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира: Учеб. пособие. – М.: ИКД «ЗерцалоМ»,2001. – 400 с.
3. Москаленко В. Кто на свете всех административнее? // Юрид. практика. – 2005. – № 41 (407).– С. 16.
4. Давид Р., Жоффре*Спинози К. Основные правовые системы современности / Пер. с франц.В.А. Туманова. – М.: Междунар. отношения, 1996. – 400 с.
5. Коломоєць Т.О. Адміністративний примус у публічному праві України: Автореф. дис. … д*раюрид. наук. – Х.: Нац. ун*т внутр. справ, 2005. – 43 c.
6. Банчук О.А. Загальна характеристика основних теорій розмежування публічного та приватного права // Молодь у юридичній науці. Четверті осінні юридичні читання: Зб. тез Міжнар.наук. конф. молодих вчених, м. Хмельницький, 21*22 жовтня 2005 р.: У 3 ч. Ч. 1. Загальнотеоретичні та історичні юридичні науки. Конституційне право. – Хмельницький: Вид*вмельн. ун*ту упр. та права, 2005. – С. 4*6.
7. Авер’янов В. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції //Право України. – 2006. – № 5. – С. 11*17.
8. Чечот Д.М. Административная юстиция (теоретические проблемы). – Л.: Изд*во ЛГУ, 1973. –136 с.
9. Інформаційний лист Верховного Суду України від 26.12.2005 № 3.2.
10. Коліушко І., Куйбіда Р. Адміністративні суди: для захисту прав людини чи інтересів держави// Право України. – 2007. – № 3. – С. 3*8.
Опубліковано
2020-10-07