ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

  • О. З. Гладун
Ключові слова: реформування прокуратури

Анотація

На сьогодні існує наукова і практична потреба поглибленого вивчення й аналізу проблем щодо місця прокуратури в системі владних структур, її відносин з вищими, центральними й місцевими органами державної влади та місцевого самоврядування, завдань і функцій, що на неї мають бути покладені. Переважна більшість наукових публікацій, дисертаційних досліджень із цих питань стосується дореформеного періоду діяльності прокуратури, і в них, звичайно, не могли бути враховані зміни, що відбулись у політико-правових реаліях сучасної України. Потребує уваги й порівняльно-правовий аналіз законодавства про прокуратуру з метою максимального в-користання позитивного досвіду інших держав

Посилання

1. Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо вступу України (Страсбург,26 вересня 1995 р.) // Офіційний сайт Верховної Ради України: URL: http://www.rada.gov.ua
2. Бандурка О. М. Прокуратура: думка про її реорганізацію // Право України. – 1995. – № 8. –С. 40.
3. Концепція реформування прокуратури України // Вісник Прокуратури. – 2003. – № 7. –С. 5*10.
4. Про внесення змін до Конституції України: Закон України від 8.12. 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 2. – Ст. 44.
5. Медведько О.І. Європейське майбутнє прокуратури України // Урядовий кур’єр. – 2006. –14 квіт.
6. Офіційний сайт Верховної Ради України: URL: http://www.rada.gov.ua
7. Халиулин А.Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры: Автореф. дис. ... д*раюрид. наук. – М., 1997. – С. 15*16.
8. Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.
9. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник: В 4 т. / Отв. ред.проф. Б.А. Страшун. – М., 2000. – Т. 1*2. – С. 676*679.
Опубліковано
2020-10-07