ВІДШКОДУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПОРЯДКУ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ДІЯННЯМИ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  • Д. Я. Український
Ключові слова: відшкодування шкоди, адміністративний порядок

Анотація

Юридична відповідальність органів публічної адміністрації є одним із видів соціальної відповідальності держави, одним із основних способів реалізації статті 3 Конституції України, яка встановлює, що «держава відповідає перед людиною за свою діяльність» . Ця норма випливає з того факту, що,відповідно до задекларованого у статті 1 Конституції статусу України як правової держави , держава, органи публічної адміністрації та громадянин рівною мірою несуть відповідальність за порушення норм права та невиконання покладених на них обов’язків. Стаття 56 Конституції України закріплює право кожного «на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень»

Посилання

1. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К., 1998. –Т. 1.
2. Исполнительная власть в Российской Федерации / Под ред. А.Ф. Ноздрачева, Ю.А. Тихомирова. – М., 1996.
3. Хартли Т.К. Основы права Европейского Сообщества. – М., 1998.
4. Юридический энциклопедический словарь / Ред. В.Е. Крутских. – М., 2001.
5. Fox W. F., Jr. Understanding Administrative Law. New York, 1997.
6. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
7. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
8. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України.– 1997. – № 24. – Ст. 170.
9. Договір про Європейський Союз (Маастрихтський договір), 1992 р.
10. Рекомендація R (84) 15 Комітету міністрів Ради Європи державам*членам стосовно публічноправової відповідальності за спричинену шкоду від 18 вересня 1984 р.
11. Рекомендація Rec. (2003) 16 Комітету міністрів Ради Європи державам*членам щодо виконання адміністративних і судових рішень в галузі адміністративного права від 9 вересня 2003 р.
Опубліковано
2020-10-07